Wielka Nierządnica to nie Watykan, a Jerozolima!

8

21 Maj 2016 - autor: G

day26a_1

► Nierządnica siedzi na siedmiu wzgórzach

„Tu jest rozum, który ma mądrość. Siedem głów to siedem gór, na których siedzi kobieta.” – Ap 17:9

Jerozolima była znana jako miasto na siedmiu wzgórzach na długo przed Rzymem. Oto te wzgórza: Gareb, Akra, Goa, Bezeta, Syjon, Ofel i Moria.

► Nierządnica rządzi narodami

„A kobieta, którą zobaczyłeś, to wielkie miasto, które króluje nad królami ziemi.” – Ap 17:18

Proroctwo mówi nam, kto będzie rządził narodami. To błogosławieństwo Boga Izraelowi, jest nawet opisane, jak to będzie się odbywać – poprzez pożyczanie pieniędzy.

„Otworzy Pan przed tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę twoich rąk tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale ty sam nie będziesz pożyczał.” – Pwt 28:12

Wielka nierządnica pożycza pieniądze innym narodom, by je kontrolować. Nierządnica to inne określenie na prostytutkę. To przeciwieństwo do tego, jak działają prostytutki. Normalnie, prostytutka otrzymuje pieniądze od „klientów”, a tutaj jest proces przeciwny. Opisuje to prorok Ezechiel:

” Wszystkim nierządnicom daje się zapłatę, lecz ty sama dawałaś swoje dary swoim kochankom i przekupywałaś ich, aby zewsząd przychodzili do ciebie i uprawiali z tobą nierząd.” – Ez 16:33

Czy pożyczanie pieniędzy oznacza kontrolę? Oczywiście, że tak:

„Bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest sługą wierzyciela.” – Prz 22:7

► Nierządnica zabija proroków i świętych

„I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa. A gdy ją zobaczyłem, zdumiałem się bardzo.” – Ap 17:6

„Rozraduj się nad nim, niebo i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim.” – Ap 18:20

„W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi.” – Ap 18:24

Szczepan był pierwszym chrześcijańskim męczennikiem, wskazał radę w Jerozolimie jako morderców proroków, a ci go zamordowali:

„Którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali też tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego, którego wy staliście się teraz zdrajcami i mordercami.” – Dz 7:52

Jezus mówił, że Jerozolima zabijała proroków:

„A tak sami sobie wystawiacie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy pozabijali proroków.” – Mt 23:31

„Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani! Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, tak jak kokoszka gromadzi swe kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście!” – Mt 23:37

► Nierządnica to „wielkie miasto”

„A kobieta, którą zobaczyłeś, to wielkie miasto, które króluje nad królami ziemi.” – Ap 17:18

Księga Apokalipsy mówi nam wcześniej, które miasto jest „wielkie”. To Jerozolima.

„A ich zwłoki [będą leżeć] na ulicy wielkiego miasta, które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też nasz Pan został ukrzyżowany.” – Ap 11:8

Jezus był ukrzyżowany w Jerozolimie.

► Nierządnica zostanie zniszczona w jednym dniu

„Ile sama się rozsławiła i pławiła się w przepychu, tyle zadajcie jej udręki i smutku, bo mówi w swoim sercu: Zasiadam [jak] królowa, nie jestem wdową i nie zaznam smutku. Dlatego w jednym dniu przyjdą [na nią] jej plagi, śmierć, smutek i głód i zostanie spalona ogniem, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądzi.” – Ap 18:7-8

Izrael jest opisywany jako nierządnica w wielu hebrajskich pismach Starego Testamentu. Izajasz daje do bólu podobną przypowieść z trzema elementami, które się powtarzają: nazywa się królową, nie jest wdową, zostanie zniszczona w jednym dniu:

„I przechwalałaś się, że na zawsze już posiadłaś władzę. Nie rozważałaś sobie w sercu wszystkich tych wydarzeń ani nie pomyślałaś, co z nich kiedyś wyniknie. A teraz posłuchaj, ty próżna kobieto, ty, która siedzisz sobie spokojnie, ty, która sobie powtarzasz w sercu: Ja, i tylko ja jedna! Ja nigdy nie owdowieję, nigdy też nie utracę mych dzieci! Otóż spadną na ciebie oba te nieszczęścia równocześnie, dnia tego samego. I utrata dzieci i wdowieństwo zwalą się na ciebie, mimo twych czarów rozlicznych, i całej potęgi wielu twoich zaklęć.” – Iz 47:7-9

► Nierządnica ubrana w purpurę i szkarłat

„A kobieta była ubrana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. Miała w swej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego nierządu.” – Ap 17:4

„Biada, biada [tobie], wielkie miasto, ubrane w bisior, purpurę i szkarłat, przyozdobione złotem, drogimi kamieniami i perłami.” – Ap 18:16

Bóg nakazał ubierać kapłanom żydowskim ornaty takiego koloru, a w świątyniach stawiać złote cherubiny (Wj 28:4-8, 15, 33, 39:1-8, 24, 29).

► Nierządnica pije kielich nierządu

„Gdyż wszystkie narody piły wino zapalczywości jej nierządu, a królowie ziemi uprawiali z nią nierząd i kupcy ziemi wzbogacili się na jej wielkim przepychu.” – Ap 18:3

„Przebudź się, przebudź nareszcie! Powstań, o Jerozolimo! Ty, któraś piła z ręki Pana puchar Jego gniewu. Wypiłaś kielich, co sprawia zawrót głowy, do dna go wychyliłaś.” – Iz 51:17

► Piotr użył słowa „Babilon” do Jerozolimy, gdzie aktualnie przebywał:

” Pozdrawia was [kościół] w Babilonie, razem z wami wybrany, i Marek, mój syn.” – 1P 5:13

Miasto Babilon było w momencie pisania listu w ruinie i niezamieszkałe.

DOSŁOWNE MIASTO JEROZOLIMA?

Czy widząc poniższy nakaz:

„Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli.” – Ap 18:4

mieszkańcy miasta Jerozolima mają się przeprowadzić gdzieś indziej i je opuścić? Oczywiście, że nie. Nie chodzi o dosłowne miasto Jerozolima. Chodzi o rządców Jerozolimy, zarówno w czasach Jezusa, jak i ich dzisiejszych odpowiedników.

Wielka nierządnica to żydowscy lichwiarze i faryzeusze (i ich duchowe dzieci).

DLACZEGO NIE WATYKAN?

Popularną interpretacją wielkiej nierządnicy wśród protestantów jest ta, która mówi, że jest nią Kościół Katolicki, który zabił wielu świętych w czasie inkwizycji. Księga Apokalipsy została napisana w roku 93-96. Wielka nierządnica zabijała proroków i świętych, ale jest to opisane jako proces ciągły aż do roku 93-96. Wtedy nie istniało coś takiego, jak papiestwo z siedzibą w Rzymie, które powstało po roku 300. Nierządnica (prostytutka) to osoba, która dopuściła się zdrady, natomiast rzymski katolicyzm od powstania był odstępczą religią, więc jakakolwiek zdrada nie wchodzi w grę.

 DALSZE WYPEŁNIENIE PROROCTW

„A dziesięć rogów, które widziałeś na bestii – oni znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga i będą jeść jej ciało, i spalą ją w ogniu.” – Ap 17:6

Te dziesięć rogów to dziesięć królów ziemi, które są z ósmej bestii, która będzie na końcu zniszczona przez Jezusa. Ósma bestia będzie rządzić przez drugą część siedmioletniego ucisku, dochodząc do władzy przez obalenie nierządnicy. Nastąpi wtedy ustanowienie systemu Antychrysta.

Reklamy

8 thoughts on “Wielka Nierządnica to nie Watykan, a Jerozolima!

 1. Cupak pisze:

  Taka interpretacja nie pasuje do reszty Apokalipsy. Wszystkie takie interpretacje są błędne bo nie podejmują tematu w całości i jednym kluczu do odszyfrowywania symboli.

  Jeżeli zaczniemy interpretować całą Apokalipsę jednolicie i według znaczenia symboli ze Starego Testamentu, to dopiero wtedy odgadniemy poprawnie znaczenie wszystkich obrazów tam zawartych.

  W Apokalipsie mamy tylko dwa przeciwstawne miasta, które niosą za sobą specyficzną symbolikę i nie są to materialne miasta. Miasto oznacza ludzi, którzy w nim mieszkają.

  Wielki Babilon to Nierządnica

  „A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.” Objawienie 17:18

  Jeruzalem to Oblubienica

  „I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę i oblubienicę, małżonkę Baranka.I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga” Objawienie 21:9-10

  Tak jak nierządnicą są ci, którzy mieszkają duchowo w Babilonie, tak oblubienicą są Ci co mieszkają duchowo w Jeruzalem.
  Królem Jeruzalem jest Bóg, królem Wielkiego Babilonu jest szatan, który podrabia Boga tworząc inną drogę – wejście do życia wiecznego bo słowo Babilon oznacza „brama boga”

  „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”

  Chrystus jest jedyną i prawdziwą bramą do Boga, ale szatan oszukuje ludzi dając im fałszywą inną drogę.

  Na każdym rozstaju dróg budowałaś swe miejsce ofiarne i hańbiłaś swoją piękność; rozkładałaś swoje nogi przed każdym przechodniem i pomnażałaś swoje wszeteczeństwo.I uprawiałaś nierząd z Egipcjanami, swoimi sąsiadami o krzepkich ciałach, i mnożyłaś swoje wszeteczeństwo, aby mnie obrażać.” Ezechiela 16: 25-26

  Tak samo jako starotestamentowy Izrael stał się nierządnicą, tak samo w czasach po przyjściu Chrystusa mamy ponownie nierządnice, która uważa się za żonę Chrystusa, ale cudzołoży z innymi bogami.

  Siedem pagórków na których siedzi nierządnica odnosi się do spuścizny duchowej królestw jakie dominowały w swoich czasach na całej Ziemi, od starożytnego Babilonu do czasów obecnych, siedem głów ma też Bestia na której siedzi nierządnica bo to jest to samo. 10 palców z posągu ze snu Daniela oznacza 10 królestw na które rozpadł się Cesarstwo Rzymskie to samo mamy w Apokalipsie gdzie Bestia ma 10 rogów . Cała spuścizna Imperium Rzymskiego przeszła na 10 plemion, które stworzyły obecną kulturę Europy, a ta USA. Wielki Babilon czerpie więc duchowo ze wszystkich królestw jakie dominowały na przestrzeni dziejów.(Babilon, Medo-Persja, Grecja, Cesarstwo Rzymskie) Europejczycy roznieśli to na cały świat i go skolonizowali. We śnie Daniela kamieniem, który spada jest drugie przyjście Chrystusa, ten kamień uderza w same palce, ale rozpada się cały posąg bo za panowania tych 10 królestw ( tj. europejskiej kultury dominującej na całym świecie) przyjdzie Chrystus i zniszczy wszelkie odstępstwo, które tworzyło się od Babilonu przez wszystkie królestwa i manifestuje się teraz w Wielkim Babilonie.

  Trzecia sprawa to skąd się bierze 7 lat ucisku ? W Apokalipsie mamy 1260 dni – 3.5 roku, których też nie należy brać dosłownie 1 dzień to jeden rok, tak jak w Księdze Daniela. Gdzie mamy 70 tygodni czyli 490 lat. Nierządnica miała nieograniczoną władzę przez 1260 lat dopóki jej głowa nie została ścięta przez Napoleona w 1798. Wtedy Nierządnica miała władzę na prawdziwymi chrześcijanami i mogła ich zabijać.

  Supremacja papiestwa w Europie rozpoczęła się w 538 roku, kiedy wojska bizantyjskie usunęły z Rzymu Ostrogotów. Wówczas wszedł w życie wydany pięć lat wcześniej przez cesarza Justyniana edykt, który czynił biskupa rzymskiego zwierzchnikiem całego chrześcijaństwa. Okres dominacji papiestwa zakończył się dokładnie 1260 lat później. „15 lutego 1798 roku, Francja podjęła interwencję zbrojną. Generał Berthier zajął Rzym, pozbawiając papieża władzy świeckiej i proklamując republikę,” – sprawozdaje historyk Jean Mathieu-Rosay. W życie wprowadzono wydany pięć lat wcześniej dekret kładący kres politycznemu autorytetowi Państwa Kościelnego, które zostało formalnie zlikwidowane w 1870 roku w rezultacie Rewolucji Włoskiej. Papiestwo przetrwało jednak ten kryzys i od tego czasu odgrywa coraz większą rolę w świecie.

  Oblubienicą Boga jest chrześcijaństwo, więc i nierządnica będzie wywodzić się z chrześcijaństwa.

  Polubienie

 2. Girion pisze:

  Cupak, nie żadne „Imperium Rzymskie”, nie żadne „europejskie kultury”, nie żadne „USA”, to odwracanie uwagi od sedna sprawy. Nie jest to „odstępcze chrześcijaństwo”, ani „wszystkie fałszywe religie”, bo nie kontrolują królów ziemi, a już na pewno nie przez pożyczanie pieniędzy. Znaczy się, jest pewna religia i ludzie z nią związani, którzy się tym parają… kto ma rozum, ten wie… 🙂

  „I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi,
  którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu,
  kiedy zobaczą dym jej pożaru.” – Ap 18:9

  Dzięki komu żyje taka Merkel, Obama, Putin, Trump? Wszyscy są pionkami żydostwa.

  „A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią,
  bo ich towaru nikt już nie kupuje”- Ap 18:11

  Jak upadnie system ekonomiczny, to nikt nie będzie miał pieniędzy na kupno. W czyich rękach są wszelkie banki?

  Polubienie

 3. 7777777blog pisze:

  […] 21 Maj 2016 o 10:27 […]

  Polubienie

 4. Robert Jarosz pisze:

  IMPERIUM ZŁĄ – https://www.youtube.com/watch?v=XK6oV5BBOeo

  Film „Imperium zła” – żydomasoneria i kto dzisiaj rządzi światem.

  Powinien go obejrzeć każdy szanujący się katolik i chrześcijanin.

  Polubienie

 5. Rob Veggett pisze:

  Żeby to tylko pożyczanie pieniędzy przez żydostwo światowe, ale to ohydana łajdacka lichwa, którą brzydzi się Bóg, jak naucza Słowo Boże. Nawet muzułmanie nie pożyczają na lichwiarski procent (ale nie chwalę i nie popieram muzułmanów).

  Polubienie

 6. Rob Veggett pisze:

  „W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi.” – Ap 18:24

  To powinno być 18:24, a nie 18:20.

  Polubienie

 7. Rob Veggett pisze:

  Szczepan, nie Stefan.

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • 840,478 wyświetleń
%d blogerów lubi to: