Manipulacja w przekładach Biblii odnośnie „wiecznego piekła” – owlam, aiōn i aiōnios

15 stycznia 2016 - autor: G

Niestety, wiele przekładów Biblii dokonało manipulacji zwrotami: na wieki wieków, trwający na wieki, a także wieczny, doprowadzając nieświadomych czytelników do stwierdzenia, że istnieje coś takiego, jak wieczne piekło. Oryginalne słowa, które sprawiły najwięcej problemów tłumaczom to hebrajskie owlam, a także greckie aiōn i aiōnios. 

Nie będę teraz pisał, kto dokonał manipulacji, ale wykażę, gdzie jest błąd i na czym polega.

Abbott-Smith’s Greek Lexicon mówi, że rzeczownik aiōn oznacza przestrzeń czasu, wiek, a przymiotnik aiōnios jako trwający wiek.

Niektórzy twierdzą, że słowo aiōnios oznacza wieczny, ponieważ nie ma innego greckiego odpowiednika. To nieprawda.

To bowiem, co było w Nim niewidzialne, mianowicie wieczna Jego moc i bóstwo, stało się od początku świata poznawalne dzięki dziełu stworzenia. Rz 1:20

τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν νοούμενακαθορᾶται τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺςἀναπολογήτους

ἀΐδιος = aïdios

aïdios tutaj odnosi się do Boga.

☑ Hebrajskie słowo Owlam

Występuje 439 razy w Starym Testamencie, niewątpliwie słowo to jest związane z czasem. Ma dwa znaczenia, w zależności od kontekstu:

  1. Okres czasu, który nigdy się nie kończy, na zawsze, trwający wieczność, wieczny.
  2. Okres czasu, który rozpoczyna się i kończy, wiek lub trwający wiek.

Zajmijmy się teraz przykładami z Biblii odnośnie punktu pierwszego.

Abraham zaś zasadził tamaryszek w Beer-Szebie i wzywał tam imienia Pana, Boga Wiecznego [`owlam ]. Rdz 21:33

Błogosławiony Jahwe, Bóg Izraela, od wieku `owlam ] aż po wiek. Amen, amen. Ps 41:13

Kiedy słowo to występuje w kontekście wiecznych atrybutów Boga, oznacza właśnie „na zawsze, trwający wieczność, wieczny”.

Teraz przykłady z punktu drugiego.

Bo pałace są opuszczone, ustała wrzawa miasta, zamek i baszta strażnicza stały się na zawsze [`owlam ] jaskiniami, miejscem uciechy dzikich osłów, pastwiskiem trzód, będzie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się urodzajnym polem, a urodzajne pole będzie uważane za las. Iz 32:14-15

Jak zamek mógł się stać na zawsze jaskinią, ale gdy zostanie wylany Duch, to wtedy stanie się urodzajnym polem? Czy to rzeczywiście znaczy na zawsze? Czy jest jeszcze cokolwiek po wieczności? Oznaczałoby to, że wieczność jest skończona.

Inne przykłady…

Wtedy jego pan zaprowadzi go przed Boga, potem postawi go u drzwi albo u odrzwi i przekłuje mu pan jego ucho szydłem, i będzie niewolnikiem jego na zawsze [`owlam ]. Wj 21:6

Chyba wiecznie tym niewolnikiem nie będzie, tylko tyle lat, ile będzie żył.

Anna nie poszła, lecz powiedziała do swego męża: Gdy odstawię chłopca od piersi, zaprowadzę go, aby stanął przed obliczem Pana, i pozostanie tam na zawsze [`owlam ]. 1Sm 1:22

Więc i ja odstąpię go Panu; po wszystkie dni życia będzie oddany Panu. I pokłonili się tam Panu. 1Sm 1:28

Jeśli Samuel będzie żył miesiąc, albo tydzień, to na zawsze będzie ograniczone do miesiąca, albo tygodnia.

Zstąpiłem aż do spodku gór, ziemia się zaworami swemi zawarła nademną na wieki `owlam ] ; tyś jednak wywiódł z dołu żywot mój, o Panie, Boże mój! Jon 2:6

W tym wypadku na wieki jest ograniczone do trzech dni.

Jak widać, słowo „owlam” oznacza pewien okres czasu, który może trwać np. trzy dni, albo całe tysiąclecie.

☑ Greckie słowo Aiōn

Aiōn występuje 128 razy w Nowym Testamencie. Ma dwa znaczenia, w zależności od kontekstu:

  1. Okres czasu, który nigdy się nie kończy, na zawsze, trwający wieczność, wieczny.
  2. Okres czasu, który rozpoczyna się i kończy, wiek lub trwający wiek.

Zajmijmy się teraz przykładami z Biblii odnośnie punktu pierwszego.

A królowi wieków [aiōn], nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki [aiōn] wieków. 1Tym 1:17

Zatem zatrąbił siódmy anioł. A w Niebie pojawiły się wielkie głosy, mówiące: Dokonało się królowanie nad światem naszego Pana i Jego Chrystusa, zatem będzie królował na wieki [aiōn] wieków. Obj 11:15

Kiedy słowo to występuje w kontekście wiecznych atrybutów Boga, oznacza właśnie „na zawsze, trwający wieczność, wieczny”.

Teraz przykłady z punktu drugiego.

Zaś kiedy siedział na górze oliwek, na osobności podeszli do niego uczniowie, mówiąc: Powiedz nam, kiedy to się stanie oraz co będzie znakiem twojego przyjścia i zakończenia epoki [aiōn]? Mt 24:3, NBG

Tłumaczenie to pokazuje, że jest to zakres czasu z początkiem i końcem. Inne tłumaczenie tego wersetu mówi zupełnie coś innego…

A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? Mt 24:3, BW

Czemu jest złe? Bo tłumaczenie słowa świat to kosmos. Więc aiōn oznacza okres skończony, bo czy epoka lodowcowa trwa do dziś i będzie trwała zawsze? Oczywiście, że nie!

Bo prawdziwe i sprawiedliwe są Jego wyroki, bo skazał Wielką Nierządnicę, która swoim nierządem znieprawiała ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług”. I rzekli powtórnie: „Alleluja!” A dym jej wznosi się na wieki wieków [aiōn]. Obj 19:2-3

W tym wersecie wzięto tutaj określenie „na wieczność”. Jednak pojawia się tutaj opcja druga, czyli okres z początkiem i końcem.

Bo prawdziwe i sprawiedliwe są Jego wyroki, bo skazał Wielką Nierządnicę, która swoim nierządem znieprawiała ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług”. I rzekli powtórnie: „Alleluja!” A dym jej wznosi się do wieki wieków [aiōn]. Obj 19:2-3

Przez wieki wieków – okres czasu mający początek i koniec. Od czasu zniszczenia Nierządnicy, aż do całkowitej destrukcji w jeziorze ognia.

A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie [jest] bestia i fałszywy prorok. I będą męczeni [basanizo] we dnie i w nocy na wieki wieków [aiōn]. Obj 20:10

Zacznijmy od słowa basanizo, które oznacza, że osoby te będą testowane/poddawane próbie, by sprawdzić, czy jest w nich jakakolwiek czystość.

Gdyż innego fundamentu nikt nie może położyć, na równi z tym, co jest ustanowiony i którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie nadbudowuje złotem, srebrem, kosztownymi kamieniami, drewnem, sianem, słomą, każdego praca stanie się jawna, bo w ogniu zostanie objawiona; gdyż ów dzień ją pokaże i ogień wypróbuje jaką jest praca. Jeśli czyjaś praca pozostanie ta, którą nadbudował ten otrzyma nagrodę. 1Kor 3:11-14

Innymi słowy, testowanie/poddawanie próbie [basanizo] opisane w Obj 20:10, trwa tylko do momentu, gdy wszyscy nikczemni będą osądzeni jeden po drugim, a wiek wieków zaczyna się po tym, jak potępieni zostaną całkowicie zniszczeni.

Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Heb 12:29

Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki,  A wicher palący jest udziałem ich. Ps 11:6

Jak się rozwiewa dym, tak zechciej ich rozwiać; jak od ognia topnieje wosk, tak niech sprzed Boga wyginą niegodziwcy. Ps 68:2

I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. Obj 20:9

Jezioro ognia „zawiera” w sobie ogień Boga, który działa na wszystko w taki sposób. Potępieni, diabeł, bestia i fałszywy prorok zostaną poddani torturom [basanizo – testowaniu/poddawaniu próbie na wykrywanie czystości], których nie przeżyją, nie ostaną się przy najczystszym Bogu z powodu choćby krzty zła/grzechu. Będą testowani we dnie i nocy, do wieki wieków, przez tyle czasu, ile przeżyją w tym trawiącym ogniu.

 ☑ Greckie słowo Aiōnios

Aiōnios występuje 71 razy w Nowym Testamencie. Jest przymiotnikiem. Ma dwa znaczenia, w zależności od kontekstu:

  1. Odnośnie okresu czasu, który nigdy się nie kończy, na zawsze, trwający wieczność, wieczny.
  2. Odnośnie okresu czasu, który rozpoczyna się i kończy, wiek lub trwający wiek.

Zacznijmy teraz od okropnie brzmiącego wersetu, którym mocno straszą księża (jak również protestanci).

I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Mt 25:46

Wg nich oznacza on płonące wiecznie piekło, w którym dręczeni i torturowani są heretycy za to, że nie byli podlegli biskupowi Rzymu. Spójrzmy teraz na poprawne tłumaczenie…

I pójdą ci na trwającą przez pewien czas karę naprawczą, a sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Mt 25:46

Widać różnicę…

  • wieczną – aiōnios – trwającą przez pewien czas, mający początek i koniec
  • kaźń – kolasis – kara naprawcza [pojedyncza, jednorazowa kara, rzeczownik, nie czasownik w formie ciągłej – torturowanie, karanie]
  • wieczny – aiōnios – wieczne życie [nagroda dla sprawiedliwych, atrybut Boga]

Pomyślcie, jakby wyglądały, i o co by chodziło w tych wersetach, gdyby zachowano właściwe tłumaczenie…

Źródła:

[1] http://www.godsplanforall.com/translations

[2] http://www.afterlife.co.nz/2013/theology/aionios-meaning/

[3] http://theos.org/forum/viewtopic.php?f=73&t=1379

[4] http://www.amatteroftruth.com/does-revelation-20-10-teach-eternal-torment-in-hell

Opracowanie: Girion

Reklamy

  • 840,478 wyświetleń
%d blogerów lubi to: