Kto jest prawdziwym Izraelem?

39

22 grudnia 2015 - autor: G

Zawsze kiedy mówi się, że Stany Zjednoczone, Brytania i inne nordyckie narody są Izraelitami, i że oni są Wybranym przez Boga Narodem, większość chrześcijan nazywa to kłamstwem i bez żadnych podstaw. Ale warto zauważyć, że odmawiają cytowania Pisma Świętego by udowodnić, że to rozumowanie jest złe. Zawsze stawiają nas w defensywie, żądając dowodu na nasze roszczenia, i w odpowiedzi dajemy im dowody z Pisma Świętego, historii, etymologii i heraldyki. W reakcji na zwykłe taktyki naszych przeciwników, kolejność została odwrócona w tym co tu przeczytasz.

jewish-si

W 1 Piotr 3:15 apostoł pouczył chrześcijan by ”byli gotowi zawsze dać odpowiedź każdemu, kto prosi was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest, z łagodnością i bojaźnią” [tekst na nonpossumus.pl: „Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest”]. Obawiam się, że czasami my którzy znamy prawdę o Tożsamości, mamy skłonność do „chytrości” i „sarkazmu”, zamiast łagodności w naszych odpowiedziach. Prawdziwe znaczenie naszej Tożsamości nie powinno zagrażać naszemu duchowi wyższości. Zamiast tego powinno dawać nam dużo pokory, bo zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności danej nam przez Boga by szerzyć tę wspaniałą prawdę.

Więc zapytam – nie z sarkazmem, a z pokorą. Czy ci którzy nie zgadzają się z naszą opinią, że białe anglosaskie, celtyckie, germańskie i pokrewne narody są „prawdziwym Izraelem” Boga, mogą UDOWODNIĆ na podstawie Pisma Świętego, że MY nie jesteśmy Izraelem, i że jest nim naród który teraz znamy jako Żydzi? Odpowiedź człowieka MUSI pochodzić od Samego Boga. Nie może to być coś czego dowiedział się w seminarium, albo od jakiegoś człowieka z DD za nazwiskiem. Jedynym kryterium jakie mamy MUSI być Słowo Boże.

Ta sprawa jest jasna od samego początku: większość chrześcijan twierdzi, że Żydzi i Izrael to jedno, to samo, że Stany Zjednoczone, naród Wspólnoty Brytyjskiej i narody nordyckie są narodami pogańskimi. Jeśli ich opinia jest prawdziwa, i Żydzi są „Izraelem Boga”, to MUSZĄ SPEŁNIAĆ KAŻDE PISMO, KTÓRE, BÓG POWIEDZIAŁ, IZRAEL SPEŁNI. Więc zadam Wam następujące pytania. Nie każę Wam wierzyć w to co mówię, ale bądźcie uczciwi na tyle by przeczytać i uwierzyć w to co mówi Słowo Boże:

1 – Czy Żydzi błogosławili wszystkim narodom na świecie? Rodz. 12:3: 22:18

2 – Czy Żydzi dali się obrzezać w sercu? Pwt. 10:16: 30:6 / Rzym. 2:28, 29 / Fil. 3:3 / Kor. 2:9, 11.

3 – Czy Żydzi kiedykolwiek wielbili Jezusa Chrystusa? Czy naród żydowski uznał Chrystusa? Izajasz 41:16 / Łukasz 1:32, 7:16.

4 – Czy Żydzi deklarują, że Chrystus jest BOGIEM Izraela i Starego Testamentu? Iza. 43:10-12, 44:8, 49:3, 6, 52:6 / Dzieje 1:8.

5 – Czy Żydzi pokazują chwałę Jezusa Chrystusa? Izajasz 43:21.

6 – Czy Żydzi przynosili światu Ewangelię? Czy świadczyli za Jezusa Chrystusa? Czy otowrzyli światu Pismo Święte? Rodz. 28:14 / Iza. 43:10, 44:21, 49:3 / 6, Dzieje 1:8. Kto niósł światu Słowo Boże? Kto opublikował Pismo Święte, albo jego część w ponad 1.000 językach i dialektach? Kto odpowiadał za ponad 95% całej światowej działalności misyjnej? Które narody świata swoje prawa oparły na prawach Bożych? Jest tylko jedna odpowiedź i ją znacie. TO Stany Zjednoczone i Wspólnota Brytyjska.

7 – Czy Żydzi mają Ducha Bożego i Słowo Boże w ustach i w swoim najgłębszym jestestwie? Iza. 59:21. Och nie, chrześcijański przyjacielu, ich religia opiera się na pogańskiej księdze zwanej Talmud Babiloński, która odrzuca wszystkie nauki Pisma Świętego. Jest to dzieło samego szatana.

8 – Czy Nowe Przymierze napisano tylko dla Żydów? Pismo mówi, że zawarto je z Domem Izraela i Domem Judy. Jer. 31:33 / Hebr. 8:8-10 / Mat. 26:28.

9 – Czy Żydzi są OWCAMI z Domu Izraela? Ezech. 34:11,12 / Ps. 78:52, 95:1,6,7 / Iza. 53:6 / Jan 10:26, 27 / Matt. 15:24. W Jan 10:26 nasz Pan wyraźnie oświadcza żydowskim rządzącym: „Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec„. Jak wyraźne musi być Słowo Boże byście uwierzyli?

10 – Czy Żydzi są „dziećmi Boga rozproszonymi po świecie?” Jan 11:52, 10:16, 7:35. Na pewno Izraelitami „rozproszonymi po świecie pośród pogan” nie byli Żydzi. Kiedy Jezus powiedział w Mat. 10:6 i 15:24, że został wysłany tylko do „zagubionych owiec z Domu Izraela”, nie mówił o tym, że jest on zagubiony duchowo. Słowo „zagubiony”, jak użyte tutaj, jest greckie „appolumi„, pochodzi od dwóch słów: „apo” = separacja i „olloumi” = śmierć lub kara. Połączmy oba razem i mamy: „ci którzy są wypędzeni albo odstawieni do ukarania„. To może mieć odniesienie do 10 plemion Izraela, które zostały wzięte w asyryjską niewolę, jako kara za bałwochwalstwo.

11 – Czy Jezus jest gloryfikowany w Żydach? Iza. 49:3 / Rzym. 8:28-29, 11:1-2, 9:4. Zawsze pamiętajmy, że jest ogromna różnica w Piśmie Świętym między Izraelitami i Żydami. Oni nie są tym samym, jak mówili Wam Wasi kaznodzieje. Mówienie, że nimi są, to „nieuczciwość intelektualna” najgorszego typu!

12 – Czy Żydzi są SŁUGAMI Boga? Iza.41:8, 43:10, 49:3. Żydowscy liderzy sami mówią, że ich Bogiem jest „materializm”. Oni nie wierzą w Boga z Pisma Świętego, a ich Talmud odrzuca Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.

13 – Czy Żydzi są Świetym Narodem, wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, szczególnym ludem? (wyraz „szczególny” oznacza „wyznaczony do specjalnego celu„) Wyj. 19:5, 6 / 1 Piotr 2:9-10, 1:1-2. Zauważmy szczególnie jak Piotr zwraca się w swoim Liście: „Do wybranych, przybyszów wśród rozproszenia w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii„, inaczej mówiąc w Azji Mniejszej. Oni nie byli Żydami, a Izraelitami.

14 – Czy Żydzi są wspaniałymi postaciami wspomnianymi w 11 „rozdziale wiary” Pisma Świętego, Hebrajczykami? Abel nie był Żydem, ani Enoch, Noe, Abraham, Jakub, Sara, Izaak, Józef, Mojżesz, Gideon, Barak, Samson, Dawid, Samuel. Żaden z nich nie był Żydem. Nie było narodu znanego z nazwy jako Żydzi, aż do 2 Król 16:6, gdzie ta nazwa użyta jest po raz pierwszy. To było w roku 742 BC, co najmniej 1100 lat po śmierci Abrahama. Och, wiem, że Wasz pastor nazwał Mojżesza Żydem, ale to nie tak mówi Pismo Święte.

15 – Czy Żydzi są „sprawiedliwym narodem”? Iza. 26:2. Jeśli uczciwie zbada się historię, to okaże się, że Żydzi zawsze byli złym, niesprawiedliwym narodem. Nie prześladowano ich dlatego, że nienawidzi ich szatan, jak powie Wam Jerry Falwell, bo Jan 8:44 mówi, że oni mają „ojca kłamstwa„. Szatan nie będzie prześladował własnych dzieci. Żydów wyrzucano z kazdego kraju w Europie w pewnym momencie czy w innym, i zawsze z tego samego powodu. Ich zła, chciwości i skąpstwa. Wyzywam Was, byście spojrzeli na każde zło które niszczy Amerykę, które dusi naszą wolność, a na szczycie znajdziecie żydowskie nazwiska. To był akt oskarżenia całej historii przeciwko temu złemu narodowi, który nigdy nie był „sprawiedliwym narodem”.

16 – Czy Żydzi wydają „owoce Królestwa Bożego”? Oze. 14:8 / Mat. 21:43. W Mateuszu Jezus mówiąc do Żydów wyraźnie twierdzi, że „Królestwo Boże [to odnosi się do ziemskiego Królestwa Bożego] będzie wam [Żydom]zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce„. Na pewno bezbożna ekipa która teraz jest w Palestynie nie wydaje „owoców Królestwa”.

17- Czy Żydzi są dobrzy wobec obcych? Kapł. 19:33-34 / Mat. 25:31-46. Obecnie w Palestynie jeśli nie jesteś Żydem, nie masz żadnych praw w kraju Izraela. Chrześcijanin nie ma żadnych praw, ani cudzoziemiec, chyba że jest jednym z naiwnych chrześcijan, których wypierze z mózgu wizyta na Ziemi Świętej, i jest traktowany jak brud pod stopami Izraelczyków.

18 – Czy Żydzi nazywani są „dziećmi żyjącego Boga”? Oze. 2:1. Oni nie mają absolutnie żadnego prawa do tego tytułu.

19 – Czy Żydzi mówią, że „nie są ludem Boga”? Oze. 1:10. Nie, oni przechwalają się, że są Wybrańcami Boga, i dlatego mają prawo do Ziemi Palestyńskiej. Ale Pismo Święte mówi: „A zamiast ich nazywać: „Lud nie mój”, będą im mówić: „Dzieci żyjącego Boga„. Oze. 2:1

20 – Czy Żydzi mają całe Słowo Boże? Rzym. 9:3-5 / Ps. 147:19, 20 / Pwt. 33:4. Żydzi nie mają Prawa Mojżeszowego, bo zastąpili je pogańskim Talmudem Babilońskim, który jest Biblią Żydów.

21 – Czy Żydzi są wspaniałym i potężnym narodem? Rodz. 18:18. Jest ich mniej niż 3 miliony w Palestynie i więcej Żydów wyjeżdża niż przyjeżdża.

22 – Czy współcześni Żydzi są tak niezliczeni jak gwiazdy na niebie i piasek nadmorski? Oczywiście że nie. Jest ich 16 milionów, ta sama liczba jak za czasów Salomona.

23 – Czy Żydzi mają „warownie swych nieprzyjaciół”? Rodz. 22:17; 24:60. Oczywiście że nie. Nie kontrolują Kanału Sueskiego, ani Cieśniny Gibraltarskiej. Kontrolują jedynie mały kawałek posiadłości w Palestynie. Gdyby nie mieli gwarancji Ameryki, to upadliby w ciągu 6 miesięcy. Ich liderzy potwierdzają, że nasza pomoc utrzymuje ich przy życiu.

24 – Czy Żydzi są narodem i powstało z nich wiele narodów? Rodz. 35:11, 48:19. Syjonistyczne państwo w Palestynie nie reprezentuje wszystkich Żydów na świecie i na pewno „nie powstało z niego wiele narodów”. Jedyną grupą która kwalifikuje się tutaj są narody anglosaskie i im pokrewne.

25 – Czy Żydzi są wywyższeni spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi? Powt. 7:6, 12:2 / Ps. 135:4 / Amos 3:2. Nie ulega żadnej wątpliwości, że tego by chcieli. Ich liderzy od wieków głosili wyższość żydowską. A teraz walczą o życie.

26 – Czy teraz Żydzi są, albo kiedykolwiek byli „Bożym młotem wojennym„? Liczby 24:8, 9 / Iza. 41:15-16 / Jer. 51:20-23. „Prawdziwym Izraelem” Boga miała być grupa narodów, które zawsze będą walczyć ze złem. Tego nigdy nie robili Żydzi, oni zawsze byli źródłem zła na świecie. Jeśli nie chcecie tego uznać, wyzywam Was byście odszukali nazwiska tych, którzy stali za rewolucją komunistyczną, ponad 90% ich byli rosyjscy Żydzi. (Ciekawe – Żydzi którzy nie mieli w swoich żyłach ani jednej kropli krwi Abrahama, jak w przypadku ogromnej większości tych, którzy teraz są w Palestynie.)

27 – Czy Żydzi na przestrzeni wieków mieli ziemskiego króla z rodu Dawida? Jeśli są Izraelem, to Pismo mówi, że gdzieś wśród nich musi być król Dawidowy. Ps. 89:27-29, 35-37 / Jer. 33.17. Nie mieli króla od zniszczenia Jerozolimy w 70 AD. Ale jest naród, który ma monarchów od Dawida. Czy uznacie to czy nie, można ich znaleźć pośród brytyjskiej rodziny królewskiej. Wy albo Wasz pastor możecie nie chcieć tego zaakceptować, ale dowód na to znajduje się w londyńskich archiwach.

28 – Czy Żydzi dzisiaj nazywani są tak poprzez Izaaka? (Wyraz Sasi pochodzi od hebrajskich wyrazów oznaczających „synowie Izaaka”.) Rodz. 21:12 / Amos 7:16 / Rzym. 9:7 / Hebr. 11:18.

29 – Czy współcześni Żydzi uważają, że stracili swoją tożsamość? Oze. 1:9, 10; 2:6 / Iza. 1:3, 42:19 / Powt. 32:26 / Jer. 50:6-7 / Oze. 8:8, 9:17. Żydzi przechwalają się iż są Wybranym przez Boga Narodem, ale Pismo mówi, że bardzo niewielu z „prawdziwego Izraela” zdają sobie sprawę z tego kim są.

30 – Czy Żydzi mają dzisiaj inną nazwę? Iza. 62:2, 65:15 / Oze. 1:10 / Rzym. 9:25, 26 / 1 Piotr 2:10 / Dzieje 11:26. Naród który dzisiaj znamy jako Żydzi, nazywani byli tak od 70 AD. Ale „prawdziwy Izrael” Boga nie tylko będzie miał nową nazwę, ale i nowy język, Iza. 28:11. (I nawiasem mówiąc nie mówię tu o „glossolalia” – „mówienie językami”.)

31 – Czy pogańskie narody są ustawione tylko przeciwko Żydom? Joel 3:9 / Ps. 83. Jeśli poświęcicie czas na uczciwe badanie, to okaże się, że narody komunistyczne świata nie budowały swojego ogromnego uzbrojenia po to, by walczyć z maleńkim Izraelem. Oni zjednoczyli się przeciwko białemu chrześcijańskiemu światu. To musicie wiedzieć!

32 – Czy Żydzi jako naród nazywani są „wielkim lwem”? Rodz. 49:9 / Liczby 23:24, 24:9. Nie, ten termin zarezerwowany jest tylko dla jednej grupy narodów – Wspólnoty Brytyjskiej.

33 – Czy Żydzi uratowali Jerozolimę przed Turkami w 1917? Łuk. 21:24. To miało miejsce w czasie przepowiedzianym przez Aggeusza 2:18-19, 22 – 9 grudnia 1917, przepowiedzianym 640 lat przed narodzeniem Chrystusa. Liczono go od pierwszego ataku na Jerozolimę przez Nabuchodonozora, plus 2500 lat, zob. Kapł. 26:18, 21, 24, 28 / Ezech. 4:6 / Ap. 2:3, 12:6, 14. To „Lwy z Wielkiej Brytanii” uratowały Jerozolimę, kolejny plus dla narodu Izraelskiej Tożsamości, ale nie uznawany przez większość naszych kaznodziei.

34 – Czy Żydów kiedykolwiek nazywano „Wielkimi”? Rodz. 12:2. To odnosi się tylko do jednego narodu – „Wielkiej Brytanii”.

35 – Czy Żydzi uwolnili tych, którzy byli w niewoli? Iza. 42:7, 58:6. Nie, oni zawsze byli „handlarzami niewolników”. To Żydzi sprowadzili Murzynów do Ameryki, i to żydowskie pieniądze toczyły fałszywą wojnę w 1860 z powodu niewolnictwa. To Wielka Brytania pierwsza zniosła niewolnictwo, a po niej jej młodsza siostra – Ameryka, w 1865.

36 – Czy Żydzi kiedykolwiek byli narodem kolonizatorów? Iza. 35:1; 49:8 / Rodz. 28:14. Tylko Anglosasi i pokrewne narody znane były jako kolonizatorzy, kiedy szerzyli się na wschód i na zachód, na północ i południe, jak obiecano w Rodz. 28:14. Żydzi nigdy nie byli dobrzy w udawaniu się do opuszczonych miejsc i je rozbudowywać, ich zawsze satysfakcjonowało wprowadzanie się do ustalonych miejsc i trzymanie się ich jak jakaś wysysająca krew pijawka.

37 – I na koniec, czy Żydzi uznają Jezusa Chrystusa za Boga? Pismo mówi, że to robią „Prawdziwi Izraelici”. Iza. 43:10, 12 / Łuk. 1:68 / 1 Tym. 3:16 / Dzieje 3:14. Istnieje dużo więcej dowodów które mógłbym podać. Ale jeśli nie chcecie tych zaakceptować, to żadna ilość dowodów nie zmieni Waszego myślenia, i ono jest pod kontrolą szatańskiej władzy, która nie pozwoli Wam poznać prawdy.

Rozdzielenie 12 plemion Izraela na 2 królestwa Izraela i Judy, wydaje się być główną przeszkodą dla naszych kaznodziejów i nauczycieli. Niewielu wydaje się rozumieć, że to były odmienne i bardzo różne narody. Przez około 400 lat, wszystkie 13 plemion (licząc Efraima i Manassesa) były pod jednym władcą, ale po śmierci Salomona, kiedy odwrócili się od Boga poprzez małżeństwa z pogańskimi kobietami, Bóg powiedział im, że królestwo będzie mu zabrane, i dane Jeroboamowi.

Królestwo podzielono z uwagi na nadmierne podatki, i Juda, Benjamin i połowa Levi utworzyli Południowe Królestwo Judy, i Północne Królestwo Izraela nazywane Efraim albo Samaria. To Północne Królestwo zostało wzięte w niewolę asyryjską i rozproszone poza rzekę Eufrat (2 Krol. 17:6). Główna część Judy poszła z nimi (2 Król. 18:3). Pozostała z wyjątkiem małej części znanej pod nazwą „bezwartościowych fig” z Jer. 24:8-10 weszła do Babilonu. Z liczby całkowitej tylko 42.000 w jednym czasie (Ezdr. 2:64 / Neh. 7:66) i około 5.000 w innym (Ezdr. 8:3-20) kiedykolwiek wróciło. W tej grupie wielu nie było Judajczykami.

Ci z Judy zabrani z Izraelem wędrowali na zachód za Efraimem (Oze. 12:1 / Mich. 2:12, 13). (Część wersetu z „bezużyteczną figą” Jer. 24:5-7 to prawdopodobnie Niemcy, jak w incydencie z 1914 w bitwie pod Mons, kiedy 10.000 niemieckich kawalerzystów, atakując linie brytyjskie, zobaczyli „Białą Kawalerię”, i zatrzymali się, drżąc. Jeźdźcy byli wystraszeni, konie oślepione i zniszczone, jak przepowiedziano w Zach. 12:4.) Naród niemiecki zawsze poważano za osiągnięcia naukowe i przemysłowe i potęgę wojskową (Rodz. 49:8). Wojny światowe I i II były spełnieniem Iza. 9:19-21 i Zach. 12:6.

Wszystkie królewskie domy poza jednym mają niemieckie pochodzenie (Rdz. 49:10; 35:11). Rozłam między tymi dwu gałęziami Izraela zostanie zagojony jak obiecano w Iza. 11:13 / Jer. 3:18. Bezpieczeństwo Niemiec przyjdzie przed bezpieczeństwem Anglii i Ameryki, by pokazać nam, że nie jesteśmy jedynym obiektem Bożej przychylności. (Zach. 12:7). (A ta Juda nie jest narodem który teraz nazywamy Żydami.) W związku z tym, dobrze będzie jeśli Czytelnicy dowiedzą się, że zgodnie ze źródłami żydowskimi, ponad 90% narodu w Palestynie, który nazywa się Żydami, nie ma w żyłach ani jednej kropli krwi Abrahama. Oni są Chazarami z Rosji i Turko-Mongołami, którzy w VIII wieku przeszli na talmudyczny judaizm.

Jeśli jesteście uczciwi, to z badania Pisma i historii dojdziecie do tylko jednego wniosku: naród który teraz nazywamy Żydami nie może być Domem Izraela, ani Domem Judy, i że oni nie są ani teraz, ani nie byli nigdy wcześniej – Izraelitami. Współcześni Żydzi są oszustami i uzurpatorami, którzy chcieliby ukraść „prawo pierworództwa” jakie ich ojciec Ezaw stracił na rzecz swojego brata Jakuba wiele stuleci temu. Oni są „fałszywymi Żydami” z Ap. 2:9, 3:9, którzy „samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana„.

Komu uwierzycie? Waszemu pastorowi, który okłamywał Was przez te wszystkie lata, (bardzo możliwe nieświadomie, ale okłamywał), czy Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, jak ujawniono w Piśmie Świętym? Wybierajcie dzisiaj za kim pójdziecie!

Autorstwo: Płk Jack Mohr
Źródło: http://israelect.com/reference/JackMohr/jm060.htm
Tłumaczenie: Ola Gordon
Za: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/kto-jest-prawdziwym-izraelem-plk-jack-mohr-2015-11

 

 

Reklamy

39 thoughts on “Kto jest prawdziwym Izraelem?

 1. Jakoś nikt nie zwraca uwagi na pochodzenie Słowian i tym, że ich pochodzenie jest zatajone przed światem.

  Słowianie są potomkami Izraelitów rozproszonych na północ od Izraela po ataku Asyrii.

  Nie wiem skąd te bzdury o rasach nordyckich i saskich??

  Polubione przez 1 osoba

  • Girion pisze:

   chodzi ogólnie o białą rasę

   Polubienie

  • Chyba, że tak.
   W każdym razie, jeśli chodzi o rasy nordyckie lub saskie, to bardziej przypasowałbym je do „reszty potomstwa Niewiasty” – czyli Izraela z proroctw z Objawienia.

   Polubienie

  • Co ciekawe, patrząc na białych pochodzenia Słowiańskiego, a białych pochodzenia nordyckiego, saskiego itd., idzie zauważyć wielką różnicę!

   Słowian cechuje wiele wspólnych, 8szlachetnych cech charakteru jak i różnorodna uroda – piękne kobiety o różnej karnacji skóry, kolorach oczu i włosów, tak samo mężczyźni. Oni są pomysłowi, pracowici, towarzyscy itd.
   Reszta białych w zależności od nacji ma jednolite cechy. Skandynawowie są wysocy o blond włosach i niebieskich oczach. Np. niemieckie kobiety są bardzo „męskie”, Anglicy – sasi (?) są bladzi i grymaśni. Włosi i grecy..wszyscy czarne włosy i ciemne oczy.

   Słowianie ewidentnie wyróżniają się pod wieloma względami na tle innych nacji, a w połączeniu z proroctwami Biblijnymi idzie łatwo udowodnić, że są to rozproszone plemiona Izraela 🙂

   Polubienie

  • Cupak pisze:

   Nieważne kto z jakiego jest narodu gdyż do Izraela (Ludu Bożego) od stworzenia świata zawsze należeli ludzie, którzy wierzyli w Chrystusa. Narodowy Izrael miał szerzyć tą prawdę całemu światu, ale zawiódł i odwrócił się od Boga.
   Robienie ze Słowian jakieś szczególnego narodu jest bezsensowne bo nie ma to żadnego znaczenia, a nawet gdyby Słowianie byli spadkobiercami Izraela to tylko jego najgorszych cech jakim było bałwochwalstwo i pogaństwo.

   „Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. ” List do Galatów 3:28-29

   Pierwszym, który wierzył w Mesjasza był już Abel.

   „Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów, i przez nią jeszcze po śmierci przemawia.” List do Hebrajczyków 11:4

   Polubienie

  • Jak się słucha nauk Pawła zamiast słów Chrystusa, to niestety, ale i zrozumienia brak 😉

   Ja karmię się „pszenicą” od Chrystusa, a nie kłamliwym „kąkolem” od faryzeusza Szaula (Pawła).

   Przykro mi Cupak, ale jesteś w błędzie 😦

   Polubienie

  • Girion pisze:

   Obserwator – czyli Słowiaństwo [Izrael] nie potrzebuje Jezusa (Zbawiciela)? Dostąpią zbawienia tylko ze względu na pochodzenie? No pewnie tak nie uważasz. Dalej – nie-Izraelita nie może dostąpić zbawienia? No pewnie, że może.

   Poza tym wiesz, że geny się mieszają, i Ty pewnie też takim czystym Słowianinem nie jesteś 😉

   Polubienie

  • Cupak pisze:

   @Obserwator Czasów Końca A jak się mąci przy Słowie Bożym i je odrzuca to jest prawdziwy znak braku poznania i ogromnego zwiedzenia.

   Ty się nie karmisz pszenicą od Chrystusa tylko swoją wybraną przez siebie Ewangelią czyli idziesz swoją drogą a nie drogą jaką zaplanował dla nas Bóg.

   Polubienie

  • Jeśli słowa Pawła są według Ciebie Słowem Bożym i tym samym co słowa Chrystusa to znaczy, że nie znasz Boga, a Chrystusa ledwie szanujesz, bo ważniejsza jest dla Ewangelia Pawła…
   …ręce opadają..tacy z Was naśladowcy Jezusa, co to za Pawłem chadzają..pff :/

   Polubienie

  • Cupak pisze:

   Jeśli słowa Pawła są według Ciebie Słowem Bożym i tym samym co słowa Chrystusa to znaczy, że nie znasz Boga, a Chrystusa ledwie szanujesz, bo ważniejsza jest dla Ewangelia Pawła…

   Już samymi takimi osądami innych braci zdradzasz kto jest odpowiedzialny za te rewelacje w odrzucaniu Słowa Bożego bo na pewno nie jest to Duch Święty. To wszystko wynika z braku pokory i poleganiu na sobie i ludziach, a nie na Bogu co niestety prowadzi zawsze na manowce i zwiedzenie.

   Polubienie

  • Dlatego polegam tylko na słowach Ojca i Syna, a nie na słowach człowieka – Pawła.
   Chyba się nie rozumiemy Cupakm

   Polubienie

  • Tadeusz pisze:

   Przyjacielu, uważaj co piszesz! Apostoł Paweł jest wybranym człowiekiem przez Boga. to że był zły, nie skreśla go z życia wiecznego, skoro zaczął pokutować i się zmienił. Łaska Boża jest niezrozumiała dla nas! On jej udziela komu chce i ile chce! czyżbyś już był doskonały bez Jego łaski i woli?! a więc jesteś pierwszą osobą od dziejów ludzkości!
   a co do żydów! jest to naród wybrany przez Boga, czy tego chcesz czy nie. (a czy to ważne) a ty stając się uczniem, dzieckiem Pana Jezusa, a na to wszystko udowadniasz chrztem, stajesz się „obrzezany” w duchu, a co za tym idzie stajesz się żydem i jesteś członkiem narodu wybranego, co za tym idzie na koniec! stajesz się świętym, a inaczej – oblubienicą, kościołem, narodem wybranym. ale to wszystko wg woli Pana Jezusa. bo nie ty sam się nim stajesz, lecz Bóg ustanawia cię świętym.
   Oto właśnie jest Prawdziwe dzieło Boga! żeby uwierzyć w Tego, którego posłał, w Jego skończone dzieło, uwierzyć Mu, oddać się Mu, i pójść za Nim 🙂

   Polubienie

  • mgrabas pisze:

   Tadeusz said:
   27 Grudzień 2015 o 18:05

   Przyjacielu, uważaj co piszesz! Apostoł Paweł jest wybranym człowiekiem przez Boga. to że był zły, nie skreśla go z życia wiecznego, skoro zaczął pokutować i się zmienił. Łaska Boża jest niezrozumiała dla nas! On jej udziela komu chce i ile chce! czyżbyś już był doskonały bez Jego łaski i woli?! a więc jesteś pierwszą osobą od dziejów ludzkości!
   a co do żydów! jest to naród wybrany przez Boga, czy tego chcesz czy nie. (a czy to ważne) a ty stając się uczniem, dzieckiem Pana Jezusa, a na to wszystko udowadniasz chrztem, stajesz się „obrzezany” w duchu, a co za tym idzie stajesz się żydem i jesteś członkiem narodu wybranego, co za tym idzie na koniec! stajesz się świętym, a inaczej – oblubienicą, kościołem, narodem wybranym. ale to wszystko wg woli Pana Jezusa. bo nie ty sam się nim stajesz, lecz Bóg ustanawia cię świętym.
   Oto właśnie jest Prawdziwe dzieło Boga! żeby uwierzyć w Tego, którego posłał, w Jego skończone dzieło, uwierzyć Mu, oddać się Mu, i pójść za Nim 🙂

   szanowny Tadeuszu, być może naprawdę tak myślisz jak piszesz, utożsamiając bycie chrześcijaninem z byciem żydem, ale to jest Twój, krańcowo subiektywny, sposób pojmowania, od którego ja się całkowicie dystansuję
   spróbuj, jeśli zdołasz, nabrać dystansu do samego siebie i do swojego punktu patrzenia, zanim zaczniesz znów pouczać inne istoty ludzkie (nieżydów)

   Polubienie

 2. Objawienie Jana

  (1) Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników:

  (2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

  To o Pawle, Łukaszu i Marku 😉

  Poza tym mamy w Objawieniu opis Niewiasty, która dookoła głowy ma 12 gwiazd. Niewiasta to Nasienie, Lud Boży, a 12 gwiazd obrazuje 12 pokoleń Izraela.
  Ponadto 144000 mają zostać zebrani po 12000 z każdego plemienia co wprost dowodzi, że plemiona Izraela istnieją do czasów końca!

  😉

  Polubienie

  • były ,,adept'' new age pisze:

   -Obserwator końca czasów-pewnie nie czytał 9rodz. Dziejów Apostolskich i przeżuwa ,,kąkol” w przekonaniu,że to ,,pszenica”.

   BW
   ,,A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią
   mordu przeciwko uczniom Pańskim, przy-
   szedł do arcykapłana2. i prosił go o listy do synagog w
   Damaszku, aby mógł, jeśliby znalazł ja-
   kich zwolenników drogi Pańskiej, zarówno
   mężczyzn jak i kobiety, uwięzić ich i przy-
   prowadzić do Jerozolimy.3. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbli-
   żał do Damaszku, olśniła go nagle świa-
   tłość z nieba,4. a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mó-
   wiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie
   prześladujesz?5. I rzekł: Kto jesteś, Panie? A On: Ja je-
   stem Jezus, którego ty prześladujesz;6. ale powstań i idź do miasta, tam ci po-
   wiedzą, co masz czynić.7. A mężowie, którzy z nim byli w drodze,
   stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale
   nikogo nie widzieli.8. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy
   otworzył oczy swoje, nic nie widział; wio-
   dąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Da-
   maszku.9. I przez trzy dni nie widział i nie jadł, i
   nie pił.10. A był w Damaszku pewien uczeń,
   imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w
   widzeniu: Ananiaszu! On zaś rzekł: Otom
   ja, Panie.11. Pan zaś do niego: Wstań i idź na ulicę
   Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z
   Tarsu; oto właśnie się modli.12. I ujrzał w widzeniu męża, imieniem
   Ananiasz, jak wszedł, i ręce na niego wło-
   żył, aby przejrzał.13. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, sły-
   szałem od wielu o tym mężu, ile złego wy-
   rządził świętym twoim w Jerozolimie;14. ma także upoważnienie od arcykapła-
   nów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy
   wzywają imienia twego.15. Lecz Pan rzekł do niego: Idź, albo-
   wiem mąż ten jest moim narzędziem wy-
   branym, aby zaniósł imię moje przed po-
   gan i królów, i synów Izraela;16. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi
   wycierpieć dla imienia mego.17. I poszedł Ananiasz, i wszedł do domu,
   włożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu,
   Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze,
   jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i
   został napełniony Duchem Świętym.18. I natychmiast opadły z oczu jego jak-
   by łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczo-
   ny.19. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły.
   I przebywał zaledwie kilka dni z uczniami,
   którzy byli w Damaszku,20. a już zaczął zwiastować w synagogach
   Jezusa, że On jest Synem Bożym.21. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, zdu-
   miewali się i mówili: Czy to nie ten, co
   prześladował w Jerozolimie tych, którzy
   wzywają imienia tego, i po to tu przyszedł,
   aby ich w więzach odprowadzić do arcyka-
   płanów?22. Lecz Saul coraz bardziej umacniał się
   i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy
   mieszkali w Damaszku, dowodząc, że Ten
   jest Chrystusem.23. Po upływie dłuższego czasu uknuli
   Żydzi spisek na jego życie;24. ale Saul został powiadomiony o ich
   spisku. A strzegli bram we dnie i w nocy,
   aby go zabić.25. Lecz uczniowie zabrali go w nocy,
   przerzucili przez mur i spuścili go w ko-
   szu.26. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się
   przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go
   bali, nie wierząc, że jest uczniem.27. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził
   do apostołów i opowiedział im, jak w dro-
   dze ujrzał Pana i że do niego mówił, i jak
   w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Je-
   zusa.28. I przestawał z nimi, poruszając się
   swobodnie w Jerozolimie i występując
   śmiało w imieniu Pana.29. Rozmawiał też i rozprawiał z helleni-
   stami, lecz ci usiłowali go zgładzić.30. A gdy bracia dowiedzieli się o tym,
   odprowadzili go do Cezarei i wyprawili do
   Tarsu.”

   A skoro twierdzisz,że ,,jesz” pszenicę słów Jezusa Chrystusa to ,,zjedz” to co Chrystus mówi o Pawle (Saulu) do Ananiasza.Cały jego kęs.
   Dz.Ap. rozd.9-15-16

   ,,Lecz Pan rzekł do niego: Idź, albo-
   wiem mąż ten jest moim narzędziem wy-
   branym, aby zaniósł imię moje przed po-
   gan i królów, i synów Izraela.Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi
   wycierpieć dla imienia mego.”

   Wypluj ,,kąkol” i jedz ,,przenicę” a będzie zrozumienie.

   Polubienie

  • Były adept New Age..były?? No jasne 😉

   Jeśli dla Ciebie Paweł to przenica, to widać jak bardzo poważasz Chrystusa.

   Nie uznaję Pawła i jego ‚dziejów apostolskich’, które to on i jego uczeń Łukasz spisywali.

   Powyższa historia, w której to Paweł opisuje spotkanie z Jezusem ma 3 wersje, inna w „Dziejach”, inna w „Rzymian” i jeszcze inna, w którymś z listów..hehe!
   Pudło! 😉

   Polubienie

  • Przepraszam bardzo..wszystkie 3 wersje są w „Dziejach”..jeszcze lepiej żeby było śmiesznie! 😀

   Wersja 1:
   Dzieje 9:(3) I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, (4) a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? (5) I rzekł: Kto jesteś, Panie? A On: Ja jestem Isus, którego ty prześladujesz; (6) ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. (7) A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli.

   Wersja 2:
   Dzieje 22::(6) A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba, (7) i upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? (8) A ja odpowiedziałem: Kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: Ja jestem Isus Nazareński, którego ty prześladujesz. (9) A ci, którzy byli ze mną,światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. (10) I rzekłem: Co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie: Powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił. (11) A gdy zaniewidziałem od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku. (12) Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów,

   Wersja 3:
   Dzieje 26:(12) W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, (13) ujrzałem, o królu, w południe w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną; (14) agdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałemgłos do mnie mówiący w języku hebrajskim:: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. (15) A ja rzekłem: Kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: Ja jestem Isus, którego ty prześladujesz.

   W którą wersję chcemy uwierzyć?

   W pierwszej wersji tylko Paweł upadł na ziemię a reszta oniemiała słysząc głos ale nie widząc nikogo. Najwidoczniej nie widzieli także światłości. Nie ma o tym wzmianki. Nie wiemy także, czy rozumieli język, który słyszeli. Nie ma mowy o ślepocie i nie jedzeniu oraz o uzdrowieniu przez Ananiasza, człowieka darzonego przez Żydów zaufaniem.

   W wersji drugiej  Tutaj jest zupełna odwrotność pierwszej relacji. Głos nie był słyszany, ale jasność była widziana. Z językiem więc nie ma problemu. Saul utracił wzrok i miał się udać do Ananiasza, który miał mu przywrócić wzrok. Towarzysze Pawła widzieli światłość, nie padli, nie oślepli i głosu nie słyszeli. Wygląda na to, że widzieli światłość nie widząc osoby.

   W wersji trzeciej jest mowa o tymczasowym oślepieniu jasnością oraz mamy nowy element, Isus mówił po hebrajsku (lub aramejsku) a towarzysze Pawła także widzieli jasność i także padli na ziemię. Oni jednak nie oślepli od jasności. Nie ma mowy o ślepocie i jej odwróceniu przez Ananiasza.

   Nie tyle chodzi tutaj o trzy różne wersje tego samego wydarzenia, ale chodzi o zupełnie sprzeczne ze sobą elementy.

   Polubienie

  • Cupak pisze:

   „Poza tym mamy w Objawieniu opis Niewiasty, która dookoła głowy ma 12 gwiazd. Niewiasta to Nasienie, Lud Boży, a 12 gwiazd obrazuje 12 pokoleń Izraela.
   Ponadto 144000 mają zostać zebrani po 12000 z każdego plemienia co wprost dowodzi, że plemiona Izraela istnieją do czasów końca!”

   To jest kolejny przykład Twojego błędnego rozumowania, które wynika z odrzucania Pawła. Po za tym jak w Apokalipsę, która składa się symboli i obrazów zaczerpniętych ze Starego Testamentu można interpretować dosłownie. Wszystko w Apokalipsie jest ukryte pod symboliką, a żebyśmy mogli ją zrozumieć musimy polegać na ST i NT, które ją wyjaśniają.

   144 000 odnosi się do wszystkich zbawionych ludzi – Ludu Bożego, a nie dosłownie do jednego narodu tak jak to błędnie interpretujesz, gdyby tak było to mamy problem bo kto do nich się nie załapie to idzie do jeziora ognia na wieczną śmierć.
   Po za tym Jan usłyszał liczbę 144 000, a zobaczył tłum, którego nikt nie mógł policzyć z każdego narodu, a nie tylko Izraela co pokazuje podwójne że 144 000 jest symbolem zbawionych w Chrystusie.

   https://napoczatkuslowo.wordpress.com/2015/10/28/tozsamosc-144-000-z-apokalipsy-jana/

   Polecam Ci Obserwator wykłady prof. Waltera Veitha (są tutaj na blogu po prawej stronie), który poprawnie wyjaśnia symbolikę Apokalipsy.

   Polubienie

  • Haha Cupak..kończe z Tobą, bo bzdury wypisujesz, że aż się śmiać chce 😀

   Waltera Veitha oglądałem 3 lata temu i wybacz, ale jest to adwentysta, który rozgłasza herezje rzekomej prorokini Elen White..jak Ty im wierzysz w każde słowo, to świadczy tylko o Twojej obłudzie.
   Od dziecka byłem wychowany na Biblii i poznałem tyle różnych niedorzecznych interpretacji, że ta Twoja to na prawdę nic nowego..kolejny bzdety i tyle.

   Polubienie

  • Cupak pisze:

   Obserwator z tak poważnych spraw nie należy się śmiać, bo nie tylko sam siebie zwodzisz ale i innych, a przez swój ton wypowiedzi widać że nie ma miejsca u ciebie na żadną obiektywną dyskusje, ponieważ popadłeś w pychę swojego błędnego poznania.
   Ja nie wierze ludziom tylko Słowu Bożemu, a z Walterem się zgadzam w wielu sprawach bo jako jeden z niewielu dobrze interpretuje Apokalipsę, a już bardzo wiele dziwnych i błędnych interpretacji widziałem np. takie jak twoje czyli branie 144000 dosłownie, co potem rzutuje na rozumienie całego Pisma Świętego, nie mówiąc już o odrzucaniu Słowa Bożego, przez co zamykasz sobie drogę na pełne poznanie Prawdy, którą jest Chrystus.

   Polubienie

  • Dobrze Cupak..słuchaj sobie innych ludzi.
   Sam sobie przeczysz, stąd mój ton. Mówisz:
   „Ja nie wierze ludziom tylko Słowu Bożemu, a z Walterem się zgadzam”.
   Zdecyduj się kogo słuchasz w końcu 🙂

   Jezus mówi, że Bóg wybrał 144000 z 12 plemion Izraela, a ty że Walter mówi co innego…tss..
   To Walter ma rację a nie Bóg, tak??

   Hehe..proszę Cię, daj sobie już spokój 😉

   Polubienie

  • mgrabas pisze:

   Obserwator Czasów Końca: „(…) 12 gwiazd obrazuje 12 pokoleń Izraela.
   Ponadto 144000 mają zostać zebrani po 12000 z każdego plemienia co wprost dowodzi, że plemiona Izraela istnieją do czasów końca! (…)”

   czyli zbawienie za pochodzenie? nie kupuję tego Obserwatorze Czasów Końca
   nie taki jest Jezus, On zupełnie czegoś innego nauczał o Bogu

   Polubienie

  • @mgrabas

   Przede wszystkim zbawienie jest z uczynków, dlatego wielu ludzi ma szanse zostać zbawionymi, jak również z „wielkiego ucisku” wyjdzie ‚niezliczona wielka rzesza’ tych, którzy nie przyjmą znamienia bestii i nie oddadzą pokłonu jej wizerunkowi..to się tyczy wszystkich innych narodów.
   Ale na ziemi, od Abrahama wyszedł Naród Wybrany przez samego Boga – 12 plemion Izraela, który wg proroctw w czasach ostatecznych ma zostać zebrany z najdalszych zakątków świata, szczególnie z terenów zamieszkiwanych przez Słowian, czyli na północ od Ziemi Obiecanej i zjednoczony jako Lud Boży stanowiący trzon Królestwa Bożego pod panowaniem Chrystusa.
   Sam Chrystus powiedział, że przyszedł do owiec Izraela..zobacz na 24 werset!!

   Mateusza 15
   22 A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha».
   23 Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami!»
   24 Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela»
   25 A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: «Panie, dopomóż mi!»
   26 On jednak odparł: «Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom».
   27 A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów».

   Inne narody mają szanse być zbawionymi, ale pomyśl..czy Hindusom, Chinczykom czy Arabom jest w ogóle znany Chrystus i jego nauki??
   Najpierw musi przyjść Wielki Ucisk, w którym będzie zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom, wtedy będą one miały szanse się nawrócić.
   Lud Boży natomiast, czyli Niewiasta, będzie podczas ucisku wzięty w „bezpieczne miejsce” na Sąd Boży. Dlatego powtórzone zostanie nasze uwolnienie na wzór wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu z siedeł Babilonu, pod którego niewolą teraz jesteśmy.

   Polubienie

  • mgrabas pisze:

   odp. do Obserwator Czasów Końca

   widzę, że skala manipulacji nad tekstami Biblii, mających przekonać m.in. do rzekomego bożego rasizmu, wyższości jednych ludzi nad innymi i do innych zwiedzeń jest większa niż można to sobie wyobrazić!
   ale zachowały się przekłady mówiące coś przeciwnego niż większość współczesnych przekładów

   Polubienie

  • Girion pisze:

   Przede wszystkim zbawienie jest z uczynków

   Po co Jezus umarł? Dla jaj?

   dlatego wielu ludzi ma szanse zostać zbawionymi

   Bo guru Henryk tak powiedział?

   z „wielkiego ucisku” wyjdzie ‚niezliczona wielka rzesza’ tych, którzy nie przyjmą znamienia bestii i nie oddadzą pokłonu jej wizerunkowi..

   To jest zasłużenie sobie na zbawienie? Nie wzięcie znamienia? Ten, kto nie przyjmie Zbawiciela, nie będzie miał po prostu sił i wytrwałości w tej walce i prędko upadnie, rozumiesz? Rozumiesz, co to jest wielki ucisk? Nie ma takiej opcji, by nie mieć Chrystusa i nie być zwiedzionym.

   Polubienie

  • Po co Jezus umarł? Po to, aby złożyć doskonałą ofiarę za grzechy całej ludzkości, dając tym samym możliwość zbawienia i wejścia do Królestwa Bożego wszystkim, którzy będą przestrzegać Prawa i Jego nauk, a nie tylko Narodowi Wybranemu.
   Tak trudno to pojąć?
   (też masz taki ból jak Kudrański, że o Henryku wspominasz?? Haha)

   Widzę, że ni w pięć, ni w dziesięć nie rozumiesz tego, czym będzie wielki ucisk, kto będzie musiał przez niego przejść i co będzie się działo podczas jego trwania.

   Podczas ucisku będzie zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom i będą one miały dopiero wtedy szansę, by poznać Chrystusa i dowiedzieć się co im grozi za przyjęciu znamienia.
   Dzisiaj miliardy ludzi nie mają o tym zielonego pojęcia. I jaką oni mają szansę na przeżycie?? Znikomą, bo według tego co wypisujesz tylko chrześcijanie mają takie szanse – i gdzie tu jest sens i sprawiedliwość?

   A co z ludźmi, którzy już dzisiaj „przyjęli Zbawiciela”??
   Co to w ogóle znaczy „przyjąć Zbawiciela” wg Ciebie??
   Co?? Wystarczy, że ktoś sobie uwierzy i stwierdzi: „Panie Jezu przyjmuję cię do serca”, i już ma zbawienie w kieszeni i bilet do Królestwa, tak??
   Może dalej sobie zabijać, cudzołożyć, uprawiać bałwochwalstwo itd, ale to nic, bo przecież on wierzy i przyjął Chrystusa, rak??
   Bo tak to właśnie dzisiaj wygląda i są to właśnie bzdury wymyślone przez Pawełka.

   Weź sobie poczytaj list apostoła Jakuba, a sam się przekonasz, że zbawienie jest z uczynków, a nie z wiary.
   I podczas ucisku, uczynkiem gwarantującym przeżycie jest odrzucenie znamienia i nie oddanie pokłonu posągowi zwierzęcia.
   Sam widzisz, że chodzi o czynność, a nie to co siedzi w głowie.

   Polubienie

  • Girion pisze:

   Co?? Wystarczy, że ktoś sobie uwierzy i stwierdzi: „Panie Jezu przyjmuję cię do serca”, i już ma zbawienie w kieszeni i bilet do Królestwa, tak??
   Może dalej sobie zabijać, cudzołożyć, uprawiać bałwochwalstwo itd, ale to nic, bo przecież on wierzy i przyjął Chrystusa, rak??

   Bardzo mi przykro, ale muszę to powiedzieć – czy ty jesteś głupi? Że takie wnioski wysuwasz? Że niby mogę powiedzieć, że „Jezus jest Panem” i dalej grzeszyć? Koniec dyskusji z tobą.

   To nie do pojęcia – tyle razy się o tym mówi, a on dalej to samo.

   Zamiast zająć się czymś konstruktywnym, oni za pomocą Wikipedii usuwają fragmenty Pisma. Haha. Kubik pisze, że to przez listy Pawła nie można dojść do sedna trójcy i sabatu. Człowieku, nie mierz wszystkich swoją miarą. Polegasz na sobie, na swoim poznaniu. Masz pewność, że nie jest błędne?

   Kolejna perełka, co się Pawła przyczepili, i tutaj Obserwator też – że niby Paweł mówił, że Żydzi nie muszą przyjmować Zbawiciela, a zbawienie mają zapewnione za pochodzenie.

   Ach, szkoda gadać. Taki pustostan mentalny… Ale kogo może Henryk wpisać do „zaprzyjaźnionych blogów”? Kogoś, kto mu powie jak jest naprawdę? No by sobie sam w stopę strzelił.

   Dosyć Obserwator. Jak nie wiesz, co znaczy „przyjąć Zbawiciela”, to już pewnie się nie dowiesz. Kończymy dyskusję. Twoje komentarze nie będą publikowane. Koniec.

   Polubienie

  • Poza tym w ST jest mnóstwo dowodów na powyższe i sam Jezus o tym mówił.
   W Objawieniu są również proroctwa na to wskazujące.
   Fałszywy apostoł Paweł nauczał własnej kłamliwej Ewangelii i wymyślił zbawienie z wiary, jak również anulował Prawo stawiając nawróconych pogan jako „Izrael duchowy”.
   Wystarczy przeczytać list Jakuba, który niszczy wszelkie kłamstwa Pawła. I co nam mówią pierwsze słowa listu Jakuba??

   List Jakuba 1:1
   „Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia dwunastu pokoleniom, które żyją w rozproszeniu.”

   Jak to wyjaśnieć, jak nie literalnie?
   Izraelici to MY moi drodzy! Powinniście się cieszyć! 🙂

   Polubienie

 3. Masz rację Girion!
  Chodzi o to, że Jezus jest Królem całego Ludu Bożego. Na tym ma polegać całe Królestwo, że Naród Wybrany zostanie ponownie zjednoczony pod Jego rządami! 🙂
  Obowiązkiem każdego Izraelity więc, jest uznawanie tegoż Króla i być Mu posłusznym..proste!
  Poza tym, Chrystus dał okazję na podstawie ofiary Jego Krwi, by każdy kto będzie przestrzegał Jego słów mógł wejść do „owczarni”. Jezus mówił wyraźnie, że ma też inne owce, które musi przyprowadzić.

  Oto właśnie chodzi! Są Jego własne „owce”, czyli Izrael i „inne owce”, czyli wszyscy, którzy postanowili iść za Naszym Zbawicielem!

  Chwała Chrystusowi! 🙂

  Polubienie

  • Girion pisze:

   No widzisz Obserwator, ja tu nie widzę sprzeczności z Pawłem, Łukaszem i Markiem. Po co te spiny w tej kwestii?Jak to mówią, peace… ;]

   Polubione przez 1 osoba

  • Paweł zrównał pogan z Iztaelitami, a Izraelitów z Żydami, tak więc..jest spora różnica… 🙂

   Dzisiejsi Żydzi nie mają nic wspólnego z Izraelitami.
   Chtystus wyraźnie ostrzegł w Objawieniu:
   ” Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.”

   Jest to „plemię żmijowe”, którego głównymi przedstawicielami byli faryzeusze..Chrystus ich tak nazwał przecież!
   Jest to „nasienie węża” z Księgi Rodzaju gdzie Bóg jasno powiedział, że „wprowadzi nieprzyjaźń między potomstwo Niewiasty, a potomstwo węża”.

   Uwierz mi, że są na tym świecie ludzie, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota Baranka. I takie osoby nie mają szansy na zbawienie..a Paweł uczy, odwrotności, tj. zwykłych kłamstw.
   Niestety :/

   Polubienie

  • Girion pisze:

   Paweł zrównał pogan z Iztaelitami, a Izraelitów z Żydami

   Podaj fragmenty.

   Polubienie

  • Cały List do Rzymian 11 jest pełen sprzeczności wobec nauk Chrystusa i Jego zapowiedzi.

   Tu wragmencik – 32 wers
   „(32) Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować.”

   Polubienie

 4. mgrabas pisze:

  oto kolejne przekłady udowadniające, że Bóg, a w szczególności Jezus, nie był prożydowskim rasistą

  Polubienie

 5. mgrabas pisze:

  mało mnie interesuje „kto jest prawdziwym Izraelem”
  czy nie uważacie, że dość już tego zażydzania wszystkiego?
  przecież ci fanatycy nawet Boga chcieliby widzieć jako żyda!

  Polubienie

 6. Nie mam zamiaru tego tematu ciągnąć ,nie przynosi pisze:

  mgrabas ,,chcieć to nie znaczy móc ” Boga nie da się kupić .,,’Choćbyś posiadał wszystkie bogactwa świata ,a miłości byś nie miał byłbyś niczym ” Z Bogiem.

  Polubione przez 1 osoba

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • 841,375 wyświetleń
%d blogerów lubi to: