6 argumentów biblijnych na początek egzystencji Jezusa

28

4 listopada 2015 - autor: G

Nie wolno zapomnieć, że Jezus Chrystus nigdy nie wspomniał o takim fenomenie [Trójca], w Nowym Testamencie nigdzie nie pada słowo „Trójca”. Doktryna ta została zaadoptowana przez kościół trzysta lat po śmierci naszego Pana, a pochodzenie tej koncepcji jest całkowicie pogańskie – Arthur Weigall, egiptolog.

12061239_f520

Uznanie „współodwieczności” Jezusa i Ojca stwarza wiele biblijnych problemów i całkowicie zmienia przesłanie Ewangelii. Jezus jest podległym Ojcu i ma olbrzymią moc nadaną. Poniżej biblijne argumenty, które stwierdzają, że Jezus ma początek (został powołany do życia w pewnym momencie), a Bóg Ojciec go nie ma.

#1. J 1:1

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Czy mógłbyś powiedzieć „Na początku był Bóg?” Taki zwrot jest nie do przyjęcia, bo wiąże słowo początek z Bogiem, który początku nie ma z racji tego, że żyje od zawsze. Ciekawe jest to, że Stary Testament również zaczyna się od podobnych słów „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.”  jak czytamy w Rodzaju 1:1 (w Septuagincie tak samo jak w Jana 1:1 czytamy „En arche”) . Czy niebo i ziemia istniały zawsze? Czy może miały swój początek?

Spójrzmy kawałek dalej:

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. J 1:14

Od kogo Jezus otrzymuje łaskę oraz chwałę? A dlaczego powiedziano w tym wersecie o „jedynym synu”? Można to wytłumaczyć tylko tym, że tylko Pan Jezus został stworzony bezpośrednio przez Boga (wszystko inne już z udziałem Jezusa jako mistrzowskim wykonawcą) .

#2. Mi 5:1

Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych.

Czyż nie wynika z tych słów że Ten, który miał przyjść na ziemię miał swój początek?A o czym mówi kontekst?

Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi. Mi 5:3

Jak widzimy nie Bóg miał zejść wg proroctw na ziemię, ale ktoś od Boga, kto w imieniu swojego Boga i w mocy otrzymanej od niego narodzi się jako Mesjasz!

#3. 1Kor 8:6

Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy.

Skoro Trójca jest prawdziwa, to czemu wszystko nie pochodzi od Ojca, Syna i Ducha? Jest jasne, że od Ojca pochodzi wszystko (Jezus też), a cały świat istnieje przez Jezusa (który go tworzył).

#4. 1J 5:1

Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził.

Jan wyraźnie wyjaśnia, że wiara w Chrystusa (Mesjasza, Pomazańca) wiąże się z uznaniem faktu, że Pan Jezus został zrodzony przez Boga. Nie można być bowiem i Chrystusem (Mesjaszem)  i Bogiem Najwyższym, namaszczonym i namaszczającym. Kto zatem wierzy, że Jezus jest Chrystusem, nie może uznawać Trójcy.

#5. J 5:26

Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie.

Tekst ten stwierdza, że Pan Jezus otrzymał życie od swego Ojca. Jest odbiorcą życia w sobie, które DAŁ mu Ojciec.

#6. Prz 8:22-25

Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł, z dawna. Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków, przed powstaniem świata, gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona – BW

Pan miał mnie w pierwocinach, przed pierwszym ze Swoich dzieł, jako początek Swoich dróg. Ja jestem pomazana od wieczności, od początku, od prastarych początków ziemi. Czekałam z niecierpliwością gdy jeszcze nie istniały tonie, kiedy nie było źródeł, co obfitują w wody, i zanim góry zostały utwierdzone. Urodziłam się przed pagórkami – NBG

Większość przekładów tłumaczy pierwszy werset tak, jak w cytacie pierwszym – „stworzyć”, natomiast w oryginale znajduje się słowo „posiadać”. Tak tłumaczy Biblia Gdańska. Jednak to nie zmienia postaci rzeczy, bo we wersecie 25-tym pojawia się słowo „zrodzić się”, i wychodzi na to samo.

W pierwszych wiekach (również obecnie) wielu pisarzy chrześcijańskich uznawało, że opisana tu mądrość to symbolika przedludzkiego bytu Jezusa.  Jak widzimy, mądrości przypisano cechy osoby i przedstawiono ją tak, jakby potrafiła mówić i działać.  Nie może tu chodzić o „mądrość Boga”,  bo jak wiemy, Ona zawsze istniała w Bogu, więc nie mogła zostać stworzona.

Użyty w tym fragmencie zwrot stworzył mnie jako pierwociny” potwierdza, że „Mądrość” nie tylko miała swój początek ale była pierwszym aktem stwórczym Boga. Została zrodzona (stąd tytuł Boga jako Ojca) a stało się to jeszcze „przed powstaniem świata”.

Takie określenie wcale nie umniejsza Jezusowi, ani jego roli. Należy mu się cześć i chwała, bo:

Aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Dlatego też kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje również czci Ojcu, który Go posłał. J 5:23

Opracowanie: Girion

Reklamy

28 thoughts on “6 argumentów biblijnych na początek egzystencji Jezusa

 1. KLM pisze:

  Jak zwykle świetny artykuł Girion

  Na dowód tego że mądrość z Prz 8:22-25 który tutaj przytoczyłeś, to Jezus, potwierdza to Prz 1:20-33

  Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos, (21) woła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta: (22) Jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania? (23) Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie! Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa. (24) Ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, a nikt nie zważał, (25) ponieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia, (26) dlatego i ja śmiać się będę z waszej niedoli, szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach, (27) gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie. (28) Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham, szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą, (29) bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana, (30) nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem. (31) Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami, (32) gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niefrasobliwość głupców ich gubi. (33) Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem.

  Polubienie

 2. Cupak pisze:

  Bóg nie stworzył Jezusa tak jak stworzenie z niczego, on przekazał nam poprzez Niego samego Siebie, bo tylko tak może się nam objawić.
  Cała świadomość Syna to świadomość Ojca. Bo Syn to Ojciec w widzialnej postaci, jeżeli rozróżnimy Syna od Ojca w świadomości ich istnienia to mamy dwóch Bogów, jeden większy Ojciec, drugi mniejszy Syn. Co daje nam poważną sprzeczność i bałwochwalstwo, bo którego Boga sobie wybierzemy ?
  Tego który za nas umarł czy Tego, który stworzył Tego, który za nas umarł ? Jak widać mamy sprzeczność. Spróbujmy to wyjaśnić, bo u Boga nie ma sprzeczności.

  Jezus nie miał nigdy początku swojej świadomości , bo był cały czas w Ojcu na Jego łonie gdyż po prostu jest Ojcem.
  Bo wiemy, że widzialne objawienie się Ojca (zrodzenie Syna) było wtedy kiedy Bóg stał się widoczny poprzez swoje Słowo. (oczywiście wypowiadane Słowo Boże to tylko uproszczenie działania Bożego zamiany Bożych zamiarów w czyny)

  Boga zamiarem było stać się widocznym zarówno jako JAHWE w Niebiosach i jako Jezus w ciele człowieczym.

  „I aż dotąd zakrywałem moją twarz i drżałem. Pan zawołał mnie swoimi własnymi ustami i powiedział do mnie: „Podejdź tutaj, Henochu, do mego świętego Słowa”.

  Bóg nakazuje się zbliżyć Henochowi do swojej widzialnej postaci w chwale, swojego Słowa.

  Słowem wcielonym jest Jezus Chrystus – Baranek Boży, który obecnie pod przemienioną postacią zasiada po prawicy Ojca i wstawia się u Niego.

  Ktoś zapyta jak Bóg może wstawiać się u samego siebie, odpowiedź jest prosta, tylko Ojciec może przekazywać informacje od całego stworzenia dzięki swojemu Słowu z powrotem do źródła czyli do samego Siebie. Ten proces został lekko zniekształcony poprzez grzech, ale może zostać naprawiony wyłącznie przez samego Boga i został 2000 lat temu.

  Ojciec jest niewidzialny, bo jest na całkiem innym poziomie niż Jego stworzenie.
  Trzeba by być równym Ojcu Bogiem, aby go zobaczyć czy zobaczyć co jest nie możliwe, ale Syn może zrobić, ale dlaczego ?

  Bo:

  „Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go.” Jana 14:7

  ” Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.” Mateusza 11:27

  Wola Jezusa to wola Ojca gdyż są jednością na poziome świadomości, przekazywanie wiadomości od Ojca jest metaforą na zrozumienie relacji Ojciec-Syn.

  Zarówno Jahwe jest Ojcem widzialnym tak i Jezus, gdyż są jednym tym samym Słowem, które tworzy i utrzymuje widzialny świat, który może być poznawany przez nas, którzy jesteśmy również przez moc tego Słowa stworzeni i utrzymywani przy istnieniu.

  „Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam.
  Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca?” Jana 14,8-9

  „Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.” Jana 1:18

  „Ojciec większy jest niż Ja.” Jana 14:28

  To jest jasne, że Bóg w postaci niewidzialnego Ojca jest większy od Jezusa – Słowa wcielonego, ale jest też większy od Jahwe Słowa przedstawiającego Boga w pełnej chwale, której człowiek oglądać za życia nie może, bo od Ojca wychodzi Słowo, On je zrodził (wypowiedział). Następnie w tym Słowie za sprawą Jego mocy wszystko inne może istnieć np. aniołowie, Niebiosa.

  „On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,
  Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.
  On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane,
  On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy,
  Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości
  I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.
  I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były,
  Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych,
  Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą.” – List do Kolosan 1:15-23

  Wszystko jest stworzone w Słowie czyli Synu, który jest obrazem Ojca.
  Ojciec może się objawić swojemu stworzeniu, właśnie tylko poprzez stworzenie, ale to nie znaczy, że Bóg oddziela się od stworzenia wręcz przeciwnie on cały czas jest blisko jako Słowo(Jahwe-Jezus) czyli nasz pośrednik, w którym jest wszystko stworzone.

  Rozdzielanie Jahwe i Jezusa na poziomach świadomości ich istnienia czy bytu może zaprowadzić do błędnego interpretowania przekazu PŚ i robi nam się jeszcze większy bałagan niż w przypadku tej nieszczęsnej doktryny o trójcy.

  Wierząc że Jezus został stworzony w taki sam sposób jak całe stworzenie zostajemy zwiedzeni.

  „Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to JA JESTEM, pomrzecie w swoich grzechach.” Jana 8:24

  Jeżeli nie uwierzymy że Jezus to Jahwe (Jestem, który Jestem) to powyższy werset Jana 8:24 mówi co się może stać.

  Jeżeli ktoś się w tym pogubił to zapraszam do zapoznania się z schematem.

  pozdrawiam

  Polubienie

  • Maciej pisze:

   To co podałeś, to dwójca- dwie osoby ale jeden bóg.
   Jahwe nie równa się Jezus, dodatkowo myśląc w ten sposób dochodzimy do sprzeczności, bo jeśli Jezus i Jahwe mają tą samą wolę, to dlaczego Jezus mówi:

   Jana 6:38
   „Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał.”

   Marka 14:36
   I mówił: Abba, Ojcze ! Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie co Ja chcę, ale co Ty. ”

   Jezus wyraźnie mówi tu że jego wola jest inna od woli Ojca, ale się jej podporządkowuje.
   Poza tym słowo „bóg” nie jest nazwą zarezerwowaną tylko dla jednej istoty!
   Bogami zostali nazwani, poza Jahwe i Jezusem:
   1.Mojżesz
   2.Szatan
   3.Ci, do których doszło słowo Boże
   4.Zastępy Niebieskie
   5.Brzuch

   Dobrze to określił Apostoł Paweł:

   1 Kor. 8:4-6

   Co więc dotyczy spożywania mięsa, składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego boga, oprócz Jednego.
   Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów,
   Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy.

   Paweł napisał tutaj, że są bogowie, ale naszym Bogiem jest Ojciec- Jahwe, a naszym Panem jest Syn- Jezus. Jest tutaj wyraźne oddzielenie tych dwóch osób.

   Gdyby Jahwe i Jezus byli tym samym Bogiem, to Jezus musiałby mieć rozdwojenie jaźni.
   Sam by siebie opuścił, miałby dwie różne wole, a wola jego drugiej osobowości byłaby ważniejsza od jego własnej,
   TO jest bluźnierstwo!

   Tak więc widzimy, że Jezus i Jahwe to dwie różne osoby. Jahwe to Ojciec i Władca absolutny, a Jezus to Jego Syn zasiadający po Jego prawicy.
   Szalom!

   Polubienie

 3. Girion pisze:

  to mamy dwóch Bogów, jeden większy Ojciec, drugi mniejszy Syn. Co daje nam poważną sprzeczność i bałwochwalstwo, bo którego Boga sobie wybierzemy ?
  Tego który za nas umarł czy Tego, który stworzył Tego, który za nas umarł ? Jak widać mamy sprzeczność.

  Serio???

  A nie pomyślałeś, że ten, który stworzył Jezusa, sam powiedział: „to jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie” oraz „kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje również czci Ojcu, który Go posłał”? I że nie jest to bałwochwalstwo, Bóg Ojciec sam tego chce?

  Do kogo mamy się zwracać w modlitwie? „Jeden jest pośrednik” – zwracasz się do pośrednika, tak jak np. kamieniowany Szczepan z Dziejów…

  Rozdzielanie Jahwe i Jezusa na poziomach świadomości ich istnienia czy bytu może zaprowadzić do błędnego interpretowania przekazu PŚ i robi nam się jeszcze większy bałagan niż w przypadku tej nieszczęsnej doktryny o trójcy.

  Serio???

  To lepiej zamiast trójcy zrobić dwójcę, tak?

  Polubienie

  • Cupak pisze:

   Żadnej dwójcy nie sugerowałem, wręcz przeciwnie Jeden Bóg, który stał się widoczny jako Syn – Słowo, którego można oglądać w pełnej chwale w Niebiosach jako starotestamentowego Jahwe i jako Adama ożywiającego Syna Człowieczego* Jezusa Chrystusa.

   *1 List do Koryntian 15:45 „Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym”

   Weźmy dwa cytaty o Jahwe i Jezusie.

   Izajasza 44:6 „Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.” – Fragment o Jahwe

   Objawienie Jana 22:12-13 „Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.” -Fragment o Jezusie

   Oba zdania muszą opisywać tą samą osobę, gdyż nie może być dwóch pierwszych i ostatnich w tym wypadku obydwa wskazują na fakt że JAHWE = JEZUS = SŁOWO które jest obrazem OJCA, mamy więc jedność świadomości i osoby.

   Rozdzielając JAHWE od Jezusa sami sobie tworzymy nowego Boga, chociaż PŚ nas jasno informuję że Bóg jest jeden od zawsze na zawsze i to on jest pośrednikiem.

   Polubienie

  • Girion pisze:

   Własnie uznając, że Jahwe i Jezus istnieją od zawsze, uznajesz dwójcę.

   nie może być dwóch pierwszych i ostatnich w tym wypadku obydwa wskazują na fakt że JAHWE = JEZUS = SŁOWO które jest obrazem OJCA, mamy więc jedność świadomości i osoby.

   No i uznajesz dwójcę… „Początek i koniec” – czyli uważasz, że Jahwe ma początek i koniec?

   Polubienie

  • KLM pisze:

   Jeżeli twierdzisz że nie wyznajesz dwójcy (binitarianizm), to wyjaśnienie Twoich poglądów może być tylko jedno. Niewiara w Syna Bożego

   Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. (23) Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. 1 Jana 2:22-23

   Ty właśnie to robisz, podajesz w wątpliwość Ojca i Syna, tłumacząc to swoją „filozofią”

   Polubione przez 1 osoba

  • Maciej pisze:

   Nie może być też dwóch Królów Królów, prawda?
   Jednak w Piśmie nazwano tak i Jezusa, i babilońskiego władcę Nabuchodonozora (Ezechiel 26:7)
   Dwa tytuły w mogą być odniesione do dwóch różnych osób.
   Tu podam kolejny dowód, że Jezus i Jahwe to dwa różne byty:

   „I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne.”

   Jezus został postawiony przed Jahwe. Został postawiony przed swoim Ojcem, który jest inną osobą, czy przed samym sobą?
   Jahwe dał mu władzę i chwałę. Dał ją swojemu synowi, czyli innej postaci, czy samemu sobie, co podchodzi ZNOWU pod rozdwojenie jaźni?

   Mówiąc, że Jahwe i Jezus to ta sama osoba tylko pod inną postacią ignorujesz moje wcześniejsze argumenty mówiące o woli Jezusa, a także wiele innych cytatów biblijnych, a także, na dłuższą metę głosisz rozdwojenie jaźni u Boga.
   Nie wolno stawiać tezy i udowadniać jej kilkoma cytatami z Pisma.
   Trzeba brać pod uwagę całe Pismo i głosić to, co w nim jest
   Szalom!

   Polubienie

  • Cupak pisze:

   Bierzecie Syna Bożego w ludzkim rozumowaniu synostwa, gdyby tak było jak piszesz to każdy inne stworzenie mogłoby odkupić świat np. jakiś Anioł, który też jest Synem Bożym.
   Dlaczego Jezus jest jedynym Synem umiłowanym i ma cechy Boga Jedynego bo jest Ojcem!!!.

   Jan 10:30 „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” Syn i Ojciec są jednym i tym samym Bogiem.

   Izajasz 9:5 „Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.”

   Bóg Ojciec cały czas jest w Niebiosach jako Jahwe – chwała Boża, ale przychodzi na Ziemię i przyjmuje imię Jezus Chrystus dla grzesznego człowieka. I jako Jezus Chrystus Baranek Boży przez swoją ofiarę przejmie panowanie nad Ziemią przy swoim powtórnym przyjściu, którą obecnie włada szatan od czasów w Ogrodzie Eden.

   Odwiecznie trwanie Jezusa w Ojcu oraz potwierdzenie, że to Jezus objawił się Mojżeszowi przyjmując imię JAHWE, potwierdzają te fragmenty.

   Wyjścia 3:14 „Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was».”

   Jana 8:58 „Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM»”

   Heb 1:8, 10 Do Syna zaś: Tron Twój, Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego. 9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy. 10 Oraz: Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa.

   Jezus stworzył świat, czyli trzeba postawić znak równości JEZUS = JAHWE z księgi Rodzaju.

   Pierwszy najważniejszy błąd w zrozumieniu to rozdzielenie JAHWE od JEZUSA.
   Jezus w Starym Testamencie objawił się jako JAHWE.
   Ojciec jest niewidoczny dla nikogo, ale staje się gdy wypowiada SŁOWO , przez które Go widzimy.

   „A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci jego nie widzieliście” Jana 5:37

   Przecież JAHWE widział IZAJASZ !!!!!!!! Czy Jezus o tym nie WIE ?, a może IZAJASZ widział Jezusa w pełnej chwale jako JAHWE !!!

   „W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię.
   Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał.
   I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego.
   I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem.
   I rzekłem: Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów.
   Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza,
   I dotknął moich ust, i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony.” Izajasza 6:1-7

   „Nie chciałbym, bracia, żebyście wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała – to był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni.” 1 List do Koryntian 10:1-5

   Chrystus wyprowadził Izrael z Egiptu, w więc KIM JEST ??

   Izajasza 44:6 „Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.” – Fragment o Jahwe

   Objawienie Jana 22:12-13 „Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.” -Fragment o Jezusie

   Jezus mówiąc o sobie początek i koniec, alfa i omega mówi, że jest wszystkim co jest i nie ma nic po za Nim, tak samo mówi o sobie JAHWE, gdyż zarówno Jezus i JAHWE są SŁOWEM OJCA, a więc widocznym dla stworzenia Ojcem.

   „I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne.”

   To było widzenie, a więc przekaz obrazowy od Boga dla Daniela, że Bóg chce poprzez swoje przyjście jako Człowiek sam odkupić grzesznego człowieka.

   Czy Bóg może oddać innemu stworzeniu swoją chwałę i uwielbienie ? Zawsze czcimy Boga, a nie stworzenie, gdyby Jezus nie był Bogiem odwiecznym, ale Nim jest, to Bóg złamałby sam przykazania swoje.

   „Ja, Pan, a takie jest moje imię, [b]nie oddam mojej czci nikomu[/b] ani mojej chwały bałwanom.” Izaj. 42:8

   Jana 20:28 „Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»”

   Izajasz 9:6 ” Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, [b]Odwieczny Ojciec[/b], Książę Pokoju. ”

   Jest to bardzo trudny temat i trzeba bardzo dużo pokory, czasu i modlitwy aby to zrozumieć dlatego nie chce się spierać z nikim, nie mówiąc już o osądzaniu kogoś w co wierzy, bo to czy zrozumiemy Kim jest Jezus nie zależy od nas samych.

   ” Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn[b] i ten, komu Syn zechce objawić.[/b]” Mateusza 11:27

   Polubienie

  • Maciej pisze:

   Bierzemy synostwo w ludzkim jego rozumieniu, bo Bóg w swoim Piśmie mówi do prostaczków.
   Nie wymyślajmy nowych definicji, bo to bawienie się w filozofie, a my mamy być od tego dalecy.
   Oczywiście nie chcemy sporów, ale w świetle Pisma nie mogę się z tobą zgodzić w tym temacie.
   „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” nie jest dowodem, ponieważ Jezus mówi dalej:

   „A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy.”

   My też mamy być jedno w Bogu tak, jak Jezus. Czy będziemy wtedy Bogiem?

   „Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.”
   Jeśli chodzi o ten cytat, to zapewne chodzi ci o „Bóg Mocny i Odwieczny Ojciec”.
   Na te słowa nie można patrzeć w oderwaniu od Pisma, bo Pismo, na przykład w Izajaszu, wyraźnie mówi, że ten, który przyjdzie, to SŁUGA Jahwe.

   ” Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. „

   Jezus jest Sługą Jahwe, Bóg ustanowił go Mesjaszem. Jezus jest nazwany „Odwiecznym Ojcem”, jednak te słowa w języku Hebrajskim nie są jednoznaczne.
   Można je przetłumaczyć jako :Ojciec na wieki”. czyli że dzięki Jezusowi narodziliśmy się duchowo i będziemy dzięki niemu żyli na wieki.
   „Bóg Mocny” natomiast, nie jest równoznaczny z Jahwe.
   Jezus, gdy go oskarżali o nazywanie się „Bogiem”, odpowiedział:

   „Odrzekł im Jezus: – Czyż w waszym Prawie nie napisano: „Rzekłem: Bogami jesteście„? Pismo więc nazwało bogami tych, do których skierowane było słowo Boże – a Pisma nie można zmienić – wy zaś do Mnie, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, bo powiedziałem: Jestem Synem Bożym.”

   Jezus rozumie to w dość prosty sposób. Jeśli bogami można nazwać tych, do których skierowano Słowo Boże, to co dopiero kogoś takiego jak on! Jednak nie oznacza to, że Jezus to Jahwe, bo wtedy Jahwe musiałby być taż tymi ludźmi!
   Natomiast słowo „Mocny”, nie byłoby dobre w określeniu WSZECHmocnej istoty, ale zakładając, że Jezus jest Sługą Jahwe i Jego Synem, to ten cytat ma sens.

   Co do słów Jezusa „JA JESTEM”, jest to świadoma modyfikacja tekstu.
   W Biblii nie było przede wszystkim wielkich liter, więc te „JA JESTEM” nie mogłoby być wytłuszczone, a po drugie, w oryginałach występują tam słowa, które można przetłumaczyć :Ja już byłem”, i taki sens słów jest jak najbardziej rzetelny i nie koliduje z Pismem w żadnym miejscu.

   Co do rozumowania że jeśli Jahwe stworzył świat, i Jezus stworzył świat, czyli Jahwe=Jezus, to brakuje tutaj dopowiedzenia, że Jahwe stworzył świat rękami Jezusa. Jahwe wymyślił i zaplanował wszystko, a Jezus był Jego mistrzowskim wykonawcą.
   Jeśli ktoś zaprojektował most, a robotnicy go zbudowali, to zarówno architekt, jak i robotnik, mogą powiedzieć: „To ja zrobiłem ten most!”
   Ta sama sytuacja jest w przypadku który podałeś.

   Co do dalszych fragmentów, Jezus jest „Obrazem Boga”, reprezentuje Go i mówi w Jego imieniu. Jahwe przedstawia się pod różnymi postaciami, ale nie oznacza to, że te postacie to Bóg. Masz rację w tym, że Boga nikt nie widział, ale Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, OBJAWIŁ Go.
   Można powiedzieć, że widziało się Ojca, patrząc na Syna, ale nie oznacza to, że Syn jest Ojcem. Kiedy patrzysz na obraz kogoś, kogo znasz, i ktoś się ciebie pyta:
   „Kto to”, to pewnie powiesz imię tej osoby mimo, że patrzysz na jej obraz, ale ten obraz nie jest tą osobą.

   Co do wyprowadzenia Izraela z Egiptu przez Jezusa, działa to w ten sam sposób jak napisałem. Jezus jest obrazem Boga i reprezentuje Go, ale nie jest Nim.

   „Alfa i Omega” oznacza, że Jezus, jak i Jahwe, mają władzę nad światem. Jezus otrzymał ją od Ojca, który też ją posiada.

   Czy Bóg może oddać? Nie, ale może obdarzyć chwałą innych!
   Nas obdarzy chwałą i koronami po zmartwychwstaniu!

   Zauważ jednak, że cześć czci nie równa, w Biblii jest wiele cytatów na temat czci, podam tylko te o Jezusie:

   „aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.”

   Cześć oznacza szacunek do tej osoby, jeśli nie szanujesz Syna, nie szanujesz Ojca.
   Jeśli szanujesz Syna to szanujesz Ojca.
   Więcej! Jeśli obdarzasz czcią Syna i będziesz mu służył, to Ojciec obdarzy czcią CIEBIE!

   ” Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój.„

   „Pan mój i Bóg mój” Napisałem już wcześniej o nazywaniu „Bogiem”

   Ostatni cytat jest rykoszetem dla ciebie bo mówi, że Syn DOSTAŁ od Ojca wszystko, a nie, że jest widzialnym Ojcem i ma wszystko od zawsze.
   Szalom!

   Polubienie

  • Cupak pisze:

   Ciebie nie przekonują moje argumenty, a mnie Twoje, kto ma racje dowiemy się wkrótce 🙂

   Ja wierzę, że Jezus to Bóg odwieczny bo to jest właśnie proste przesłanie Ewangelii.

   Polubienie

  • Maciej pisze:

   Zatem zakończmy tę dyskusję w zgodzie 🙂

   Polubienie

 4. Cupak pisze:

  Jeszcze dodam cytat, że Ojca nikt nigdy nie widział a Izajasz tak, natomiast Mojżesz widział Boga tylko przechodzącego, więc gdyby Jezus mówiąc o OJCU miał na myśli JAHWE to by sobie przeczył.

  „Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.” Jana 1:18

  „I rzekł Mojżesz: Pokaż mi, proszę, chwałę twoją!
  I odpowiedział Pan: Sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed tobą, i ogłoszę imię „Pan” przed tobą, i zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję.
  Nadto powiedział: Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu.
  I rzekł Pan: Oto miejsce przy mnie. Stań na skale.
  A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę,
  A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można.” Wyjścia 33:18-23

  Ale Izajasz miał odpuszczone grzechy i zobaczył Boga w chwale.

  „W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię.
  Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał.
  I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego.
  I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem.
  I rzekłem: Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów.
  Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza,
  I dotknął moich ust, i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony.” Izajasza 6:1-7

  Podsumowując JAHWE to widoczny dla stworzenia niewidzialny Ojciec.
  Jezus to JAHWE po przyjęciu ciała z Maryi, po zmartwychwstaniu jest Arcykapłanem. Ofiarą Jezusa było Jego ziemskie ciało, które za nas złożył na krzyżu.
  Na koniec Jezus wypełniając swoją misję na powrót będzie sprawował władzę jako Ojciec czyli w pełnej chwale jako JAHWE.

  „Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał.”1 List do Koryntian 15:24-27

  Polubienie

 5. jawa pisze:

  mam jeszcze cytat na dowód tego ze Pan Jezus jest Bogiem stworzonym. Słowa Jezusa przedstawione przez proroka Izajasza 43:10

  „Wy jesteście moimi świadkami – wyrocznia Pana – i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Boga UTWORZONEGO przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie.”

  Polubienie

  • Cupak pisze:

   Dziwne bo u mnie ten sam cytat ma całkiem inne znaczenie niż u Ciebie.

   43:10 „Wy jesteście moimi świadkami – mówi Pan – i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy.” Biblia Warszawska

   Polubienie

  • Cupak pisze:

   Cały ten cytat również mówi że JAHWE jest jedynym zbawicielem, a NT mówi że tylko Jezus jest jedynym zbawicielem, kto chce to zrozumie że JEZUS i JAHWE to ten sam BYT.

   Izajasza 43:7-14

   „Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem.
   Wyprowadźcie lud ślepy, chociaż ma oczy, i głuchych, chociaż mają uszy.
   Niech wszystkie narody zbiorą się razem i niech się zgromadzą ludy. Kto wśród nich może to zwiastować i opowiedzieć nam o przeszłych wydarzeniach? Niech postawią swoich świadków, aby byli bez zarzutu i aby słyszano i mówiono: To prawda!

   Wy jesteście moimi świadkami – mówi Pan – i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy.

   Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela.
   Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was, i wy jesteście moimi świadkami – mówi Pan – a Ja jestem Bogiem
   I nadal nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki. Gdy ja coś czynię, któż to zmieni?
   Tak mówi Pan, wasz Odkupiciel, Święty Izraelski: Ze względu na was skierowałem wyprawę do Babilonu, skruszyłem wszystkie zawory więzień, w biadanie przemienię też radosne okrzyki Chaldejczyków.
   Ja, Pan, jestem waszym Świętym; Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym Królem.”

   Polubienie

  • jawa pisze:

   Jezus to jest Jahwe, o tym ze istnieje Bóg Ojciec dowiedzieliśmy się dopiero od Jezusa w NT, dlatego w ST jest mowa o jednym Bogu, po prostu nie został Ojciec Jezusa objawiony ludziom w tamtym czasie.

   Tak czy inaczej mi chodziło w tym cytacie o to że tam Jezus pisze o sobie jako o Bogu Stworzonym, że przed Nim Boga nie stworzono ani po Nim się nie stworzy. Bóg Ojciec nie mógłby napisać że jest Bogiem Stworzonym bo On nie ma początku.

   Polubienie

 6. Angelika pisze:

  Hej! Girion! Paweł chce ci coś powiedzieć… 🙂

  2 Tym.4:1-4
  „Zaklinam cię tedy przed BOGIEM I CHRYSTUSEM JEZUSEM, który będzie sądził żywych i umarłych,
  na objawienie i Królestwo jego;

  Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny,
  karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem.

  Albowiem przyjdzie taki czas, że zdrowej nauki nie ścierpią,
  ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego co ucho łechce,
  i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom;

  Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją.”

  Polubienie

 7. Angelika pisze:

  Taka mała dygresja…
  Wpadł mi w oko werset z księgi Hioba 1:6
  „Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan.”
  W zablokowanej dyskusji ktoś pytał, gdzie w ST jest mowa o tym, że Bóg ma syna.
  No cóż! Okazuje się, że Bóg ma wielu synów… Pierwszy, drugi, trzeci…n-ty…
  Pierwszym jest Jezus, n-tym szatan, o pozostałych niewiele wiemy…
  Iluś tam synów zeszło na ziemię i poślubiło kobiety… Rodz. 6
  Ludzie są dziećmi Bożymi…
  Dużą rodzinę ma nasz Ojciec w niebie… i mieszkań wiele…
  🙂

  Polubienie

  • Cupak pisze:

   Takim sposobem zrównujesz aniołów z Jezusem, a Jezus nie jest aniołem tylko Stwórcą aniołów, a tym samym Ojcem.

   „Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam.
   Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca?” Jana 14,8-9

   Skoro Biblia jest dla prostaczków to tu mamy ewidentne potwierdzenie że Jezus to Ojciec.
   Czy jak ktoś patrzy na mnie to widzi mojego ojca ? Nawet jak jestem podobny do ojca to nie ktoś kto widział mnie nie może powiedzieć że widział mojego ojca. Jezus może tak powiedzieć bo jest Ojcem.

   Polubienie

  • Maciej pisze:

   Ty nie przypominasz swojego ojca, ale Jezus jest Jego idealnym obrazem i Go reprezentuje, a także mówi to, co chce Ojciec.
   Zrównywanie Jezusa i Jahwe prowadzi, jak już mówiłem, do stwierdzenia rozdwojenia jaźni u Boga, bo Jezus i Jego Ojciec mają różne wole. Nie można tego ignorować!
   Szalom!

   Polubienie

  • Angelika pisze:

   Jana 4:24
   „Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i prawdzie”
   Rzym. 3:17
   „A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność”

   Nie zapominajcie, ze jakkolwiek będziemy roztrząsać podobieństwo Jezusa do Boga Ojca, w trójcy czy nie, będzie owo podobieństwo na płaszczyźnie duchowej.
   Np. Bóg jest litościwy – Syn jest litościwy,
   Ojciec jest miłosierny – Syn jest miłosierny,
   Ojciec jest sprawiedliwy…
   Podobieństwo raczej charakteru i osobowości miał na myśli Jezus będąc na ziemi, bo przecież nie fizyczne…
   To coś jak w przyjaźni albo małżeństwie; wiesz co powie lub jak zareaguje druga osoba.
   Taka jedność w duchu.

   Cyt. Cupak: „Jezus może tak powiedzieć bo jest Ojcem.”
   – Skoro powyższe zdanie jest prawdą, to dlaczego Jezus może to powiedzieć, a nie powiedział? Dlaczego wprost nie powiedział: Oto ja???
   Przyszedł coś objawić światu i nie objawił?
   Dla Żydów jednakowym bluźnierstwem byłoby stwierdzenie „Jestem Bogiem Ojcem” i „Jestem Synem Bożym”. I tak śmierć i tak śmierć… Co mu szkodziło się przyznać?

   Niech ktoś zatrzyma świat, ja wysiadam…

   Polubienie

  • Cupak pisze:

   „Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam.
   Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie?”

   Jeżeli to nie jest się przyznanie do bycia Ojcem to nie wiem co nim będzie. Gdyby pytanie było „Panie kim ty jesteś?”, ale pytanie jest „Pokaż nam Ojca tu i teraz!!!”.
   Jezus nie odpowiada „Nie może tego uczynić bo Nim nie jestem” , ale dziwi się, że tyle jest już czasu z apostołami, a Filip jeszcze nie rozpoznał w Nim Ojca.
   Kto widział Jezusa widział i Ojca, oczywiście że odnosi się to do charakteru i cech duchowych.
   Ojca inaczej jak przez starotestamentowego Jahwe nikt nigdy nie widział, a Jahwe to Chrystus, wnioski nasuwają się same.

   „Nie chciałbym, bracia, żebyście wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała – to był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni.” 1 List do Koryntian 10:1-5

   Paweł potwierdza że Chrystus to JAHWE.

   Jeżeli według was Jahwe to nie Jezus czy jest gdzieś w PŚ opis Jezusa stwarzającego świat albo chociaż wzmianka o Nim przed Jego przyjściem na Ziemie, nie chodzi o wizję Daniela , bo ona przedstawia ziemskie ciało Jezusa i jest zapowiedzą przyjścia Jezusa na Ziemię w ciele ? To samo jeżeli chodzi o Syna Człowieczego u Henocha to są opisy ziemskiego ciała Jezusa. Nie ma żadnych fragmentów o tym co robił Jezus ani czy istniał zanim się narodził na Ziemi. W ogóle nie miał imienia w Starym Testamencie innego niż Syn Człowieczy i nie pojawia się wśród Aniołów wokół tronu Bożego JAHWE, gdzie Jest w tym czasie syn Boży, skoro piszecie że to On nas Stworzył i nie jest JAHWE ??

   Rozwiązanie tego problemu jest jedno JAHWE to JEZUS jeżeli nie to mamy problem.

   Polubienie

  • Bolp pisze:

   Witaj Cupak.
   Twierdzenie, że Jezus to Jahwe jest nie zgodne z przesłaniem Biblii .
   Jeśli nie wierzysz w tzw. „Jedność Bóstwa” a jesteś członkiem kościoła czy zboru katolickiego czy protestanckiego to ….w świetle nauk tych religii jesteś heretykiem i szerzysz herezje MODALIZMU. Warto poczytać coś więcej o tej herezji i zastanowić się czy rzeczywiście w to wierzysz? Pozdrawiam. Bolp.
   ps jeśli chcesz poczytać więcej na ten temat to zapraszam kliknij :

   http://antytrynitarianie.pl/nauki-biblijne/jednosc-bostwa/

   Polubienie

  • Cupak pisze:

   Witam Bolp,
   nie należę do żadnego kościoła ani zboru i również czytałem ten artykuł. Staram się zrozumieć kim jest Jezus od 5 lat i od samego początku dane mi było dowiedzieć się że jest Ojcem.
   Tak jak napisałem w komentarzu wyżej jeżeli Jezus to Bóg stworzony przez Ojca i Jezus stwarzał świat to dlaczego nie ma Go nigdy przy tronie Boga, jest przecież większy niż aniołowie i powinien mieć imię znane już Izraelitom, ale innego imienia niż Jestem, który Jestem nie ma, a Jezus używa tego imienia mówiąc o sobie, gdy rozmawia z Faryzeuszami ?

   „Wtedy rzekł Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył.”

   „Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest.
   Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni.” Jana 8:58-59

   Jezus mówi że JEST i to od zawsze, nie że był, czy zaistniał. Uważa się więc za Boga, ale nie stworzonego tylko Stwórcę – Jahwe.

   W widzeniu Szczepana mamy:
   „Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga”

   To samo mamy w widzeniu u Daniela i Henocha. Nigdzie Jezus nie występuje wcześniej inaczej niż jako Syn Człowieczy, a powinien skoro jest innym Bogiem niż Ojciec.

   Syn Człowieczy to Jahwe po przyjściu ciele czyli Baranek Boży.
   Szczepan nie widzi dwóch Bogów.
   Widzi za to Boga w pełnej chwale na tronie i Baranka po Jego prawicy czyli ludzkie wcielenie samego Boga – Jezusa Chrystusa bo jak inaczej Bóg mógłby przyjść na ziemię i umrzeć za człowieka.

   Gdyby było tak jak głosi strona antytrynitarze.pl to nie ma w Starym Testamencie żadnych wzmianek o Jezusie stwarzającym świat, ale Paweł nas informuje że to Jezus stwarzał świat, a Tora, że Jahwe.

   Po przyjęciu z góry pewnych założeń ten sam dowód może wskazywać na jedność Ojca i Syna ale zarówno i na rozdzielność wszystko zależy od tego jak nam dane jest to zobaczyć przez Stwórcę. Ja widzę jedność.

   Polubienie

  • Bolp pisze:

   Oto myśli z ST, których zdaje się, że nie zauważasz : Rodzaju 1,26. Psalm 2,7 oraz Przysłów 8,22-30. Dostrzegam w ST działania Pana Jezusa w bycie „przedludzkim”. Jest odrębnym bytem niż Bóg Ojciec (Jahwe). Pozdrawiam.

   Polubienie

 8. adi pisze:

  Nawet fałszywka islamistyczna przyznaje że Bóg jest jeden, jedyny, a wy kombinujecie ciągle?

  Polecam genialną książkę o Trójcy napisaną przez Żyda mesjanistycznego
  „Kto jadł obiad z Abrahamem?”

  Trójjedyność Boga przejawia się we wszystkich kluczowych naukach:
  kreacja, zbawienie, uświęcenie – Od Ojca przez Syna w Duchu Świętym,

  Polubienie

 9. Okk Okkk pisze:

  „Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca,
  kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.” 1 Jana 2:23

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • 841,030 wyświetleń
%d blogerów lubi to: