Obalenie katolickich „biblijnych dowodów” na istnienie czyśćca

1

23 września 2015 - autor: G

#1. „Dowód biblijny” na istnienie czyśćca – 1Kor 3:12-15

A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę odbierze; jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień.

Odnosi się to do dzieła człowieka, które będzie płonęło, nie człowieka samego w sobie. Spójrz jeszcze raz:

A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę odbierze; jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień.

W czyśćcu osoby cierpią za grzechy, by stanąć całkowicie czystym przed Bogiem. Porównuje się tu to cierpienie do przechodzenia przez ogień. Czyli cierpi tu dana osoba. A powyżej mówione jest o dziele osoby! Zauważ:

Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. 2Kor 5:10

Gdzie indziej Paweł pisze:

Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Rzym 14:10

Chodzi tutaj o trybunał (bema) Chrystusa, w którym Bóg będzie nagradzał wierzących według ich wiary:

Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego. Mt 25:21

Będzie się to działo podczas drugiego przyjścia Chrystusa:

Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ap 22:12

Jest o tym mowa w Księdze Malachiasza:

Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak ług foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. Mal 3:2-3 Bo oto, przychodzi dzień pałający jako piec, w który wszyscy pyszni, i wszyscy czyniący niezbożność będą jako ciernisko, a popali je ten dzień przyszły, mówi Pan zastępów, tak, że im nie zostawi ani korzenia ani gałązki. Mal 4:1

Tylko uczynki określone jako złoto, srebro, kamienie, będą nagrodzone:

Który odda każdemu według uczynków jego: tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Rzym 2:6-7

Uczynki określone jako słoma, siano, drzewo, są bezwartościowe, pozostają bez nagrody. Osoba ta dostanie mniejszą nagrodę, ale zbawiona będzie. Dodajmy, że:

Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. 1Kor 3:11

Nie chodziło tu więc o czyściec.

#2. „Dowód biblijny” na istnienie czyśćca – Mt 5:26

Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz.

Katolicyzm ma zwyczaj wyciągania wersetów z kontekstu i budowania na tym całej doktryny. Spójrzmy, co było kawałek wcześniej:

Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój. Mt 5:23-24

Kontekst mówi nam, że jeśli zgrzeszyliśmy względem Boga, mieliśmy złe relacje z bratem, mamy się z nim pogodzić.

Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Mt 5:25

Idziemy więc pogodzić się z bratem, bo jeśli złamiemy prawo krajowe, to możemy pójść do więzienia.

Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Mt 5:26

Skąd mamy wyjść? Z więzienia. Za co płacimy? Za przestępstwa tu, na ziemi. To nie ma nic wspólnego z miejscem po śmierci, które zwie się czyśćcem.

#3. „Dowód biblijny” na istnienie czyśćca – Mt 12:31-32

Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym.

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu zamyka drogę do zbawienia przez Chrystusa. Ci, którzy zaparli się Boga nie znajdą przebaczenia za życia, ani w dniu sądu. Mateusz mówi, że nie ma po prostu drugiej szansy dla tych, którzy zaprali się Chrystusa. Fragment ten nie wspiera doktryny czyśćca nawet w najmniejszym stopniu.

#4. „Dowód biblijny” na istnienie czyśćca – Hi 1:5

A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić: wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job: Może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach; tak czynił Job zawsze.

Job działał jako kapłan domu, wzywał, by jego synowie byli uświęceni przed Bogiem przez ofiary i dary. Jednak robił to za żyjących synów. Nie ma nic podobnego odnośnie zmarłych i próba udowodnienia tutaj czegoś jest czystym wymysłem.

#5. „Dowód biblijny” na istnienie czyśćca – 1Pe 1:3-7

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.

Werset siódmy mówi o tym, że nasza wiara będzie testowana przez pokusy i próby tego życia. To nawet nie sugeruje oczyszczania się po śmierci w postaci doktryny czyśćca.

#6. „Dowód biblijny” na istnienie czyśćca – Mt 18:34-35

I rozgniewał się pan jego, i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu.

Katolicka interpretacja mówi, że Bóg ma miejsce, w którym grzesznik musi spłacić dług w całości. Ale zobaczmy cały kontekst:

Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy? Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci: do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. Mt 18:21-23

Tutaj Chrystus zaczyna kolejną przypowieść. Dowiadujemy się o słudze, który jest wiele winien swojemu panu. Pan wezwał go do spłaty długu, a sługa prosi go o jego anulowanie. Pan się zgodził. Wtedy sługa wyszedł i zmusił innych, by spłacili długi zaciągnięte u tego sługi. Tymczasem pan zezłościł się, bo anulował cały dług słudze, a on nie chciał podarować długu innym, więc postanowił, że sługa będzie musiał jednak spłacić dług u pana.

I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Mt 6:12 Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Mt 6:14-15

Pod koniec przypowieści Chrystus mówi nam, co się stanie ze sługą:

I rozgniewał się pan jego, i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Mt 18:34-35

Więc jest to kolejny, wyrwany z kontekstu werset. To wyczerpuje odniesienia w 66 księgach uznawanych przez protestantów za natchnione przez Boga. Kompletny brak dowodów na poparcie doktryny czyśćca powinien być widoczny nawet dla przypadkowego czytelnika. Teraz księgi deuterokanoniczne:

#7. „Dowód biblijny” na istnienie czyśćca – 2Mch 12:42-45

Mężny Juda upomniał lud, aby strzegli samych siebie i byli bez grzechu mając przed oczyma to, co się stało na skutek grzechu tych, który zginęli.Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda – była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu.

Cytat pochodzi z Biblii Tysiąclecia, która często manipuluje wersetami dla podparcia doktryny katolickiej. Zobaczmy wyjaśnienia pod tekstem:

2 Mch 12, 45 – „Pobożna” – modlitwa za zmarłych; „uwolnieni” – podstawą do nauki o czyśćcu jako o karze wprawdzie pośmiertnej, lecz mającej koniec.

W przeciwieństwie do KRK, protestanci nie uważają Drugiej Księgi Machabejskiej za natchnionej. Zadziwiające jest, że księgi deuterokanoniczne uznane przez Sobór w Trydencie to księgi starotestamentowe – czyli zajęło to ponad 1500 lat, by je uznać za natchnione, i o dziwo, stało się to w czasach reformacji. Kościół rzymskokatolicki był pod atakiem protestantów jako kościół odstępczy, więc katolicy musieli jakoś usprawiedliwić odpusty, czyściec i modlitwy do świętych.

Opr. Girion

Reklamy

One thought on “Obalenie katolickich „biblijnych dowodów” na istnienie czyśćca

  1. […] W Biblii nie znajdzie się nawet werset wskazujący na istnienie czegoś takiego jak czyściec. Są tylko naciągane interpretacje wersetów, których obalenie jest tutaj. […]

    Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

  • 841,030 wyświetleń
%d blogerów lubi to: