Chrzest TYLKO w imieniu Jezusa

9

10 września 2015 - autor: G

Co oznacza „bycie ochrzczonym w imieniu Jezusa”? Jeśli policjant mówi do ciebie: „Stój w imieniu prawa!”, to jest jasne, że chodzi o to, że zatrzymuje cię dzięki upoważnieniu danemu mu przez prawo. Innymi słowy: zatrzymuje cię poprzez władzę/autorytet prawa. Chrystus udziela swego autorytetu pewnym akcjom. Jedną z nich jest chrzest.Baptism-1500

Zauważ: Biblia mówi, że Jezus ochrzcił więcej osób, aniżeli Jan Chrzciciel. Jednocześnie mowa jest o tym, że Chrystus nie ochrzcił nikogo. Czy te zdania nie stoją w sprzeczności? Otóż nie. Chrystus rozkazał swym uczniom chrzcić ludzi. Dał im upoważnienie, by chrzcili. Udzielił im swojego autorytetu, by wykonywali jego wolę.

Opisy chrztu znajdujemy w następujących wersetach biblijnych:

Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Dz 2:38

Którzy przyszli tam i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie zstąpił. Byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy kładli na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Dz 8:15-17

Gdy [to] usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Dz 19:5

I nakazał ochrzcić ich w imię Pana. I prosili go, aby [u nich] został kilka dni. Dz 10:48

Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Gal 3:27

Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Rz 6:3

Teraz każdy może się zastanawiać, bo powyższe wersety zaprzeczają słowom Pana Jezusa, którzy każe chrzcić  w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego:

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Mt 28:19

Dlaczego apostołowie podważyli słowa Jezusa? Dlaczego nie spełnili jego woli? Czy może zaszło coś jeszcze, coś zupełnie innego?

Jezus nie przywiązywał wagi do rytuałów, nie dawał im mocy, nie kazał używać „magicznych” zwrotów i fraz. Dlaczego więc niektórzy protestanci mówią, że jeśli nie byłeś ochrzczony w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, i przez trynitarianina (czytaj: chrześcijanina [chyba jest inna definicja chrześcijanina?]), to nigdy nie byłeś chrzczony, a poszedłeś sobie popływać w basenie? Tak, to duch Rzymu pod płaszczykiem protestantyzmu. Katolicyzm zwraca szczególną uwagę na słówka, konkretne rytuały, nadaje im zbawczą moc. Przykładem tego jest eucharystia, w której podczas wypowiedzenia konkretnych słów („To czyńcie na moją pamiątkę”), dzieje się przemiana. Taka sama sytuacja ma miejsce z chrztem.

Polecenie Chrystusa aby chrzcić wszystkie narody w „imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, nie zostało przez apostolski kościół nigdzie zastosowane. Analizując zachowanie uczniów Chrystusa w tej kwestii dochodzimy do szokującego odkrycia, że Piotr po swoim kazaniu, które wygłosił w dzień Pięćdziesiątnicy, polecił ochrzcić trzy tysiące wierzących, jednak nie według formuły z Mateusza 28:19, lecz w imię Jezusa Chrystusa [Dz 2:38, patrz: cytaty biblijne wyżej]. Skoro miałby taką informację, to chyba by spełnił wolę swojego Pana? Nikt nie może dopuścić takiej myśli, że apostoł Piotr obdarzony w dzień Pięćdziesiątnicy darem Ducha Świętego mógł uczynić coś przeciwnego woli swego Pana, rozkazując wielką rzeszę ludzi ochrzcić „w imię Jezusa” a nie według trynitarnej formuły. Kolejnym przykładem z Pisma jest Filip i Paweł, którzy chrzcili „w imię Jezusa”. 

Nie istnieje w Nowym Testamencie ani jeden przykład zastosowania przez apostołów trynitarnej formuły chrztu: „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, i tego faktu nie można w żaden sposób wytłumaczyć, jak tylko tym, że doktryna trynitarna nie była apostolskiemu kościołowi znana.

Tylko jeden chrzest jest prawdziwy:  W świetle powyższych faktów należy postawić pytanie: jaki chrzest miał na myśli apostoł Paweł, pisząc do kościoła w Efezie, że jest tylko jeden chrzest?

Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Ef 4:5

Trynitarne kościoły głoszą dzisiaj fałszywą ewangelię, domagając się od wierzących wyznania wiary w „Przenajświętszą Trójcę”, jako warunku zbawienia, na potwierdzenie czego nie mamy ani jednego dowodu w Piśmie Świętym.

Lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w jego imieniu. J 20:31

Świadectwa apostołów w tej kwestii są tak spójne, i przekonują każdego studiującego Biblię, że trynitarna formuła jest wtrąceniem nie pochodzącym od Chrystusa.

Paweł mówi:

Cokolwiek czynicie lub mówicie, czyńcie wszystko w imię Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Kol 3:17

Czy pod słowem „cokolwiek” może kryć się chrzest?

Wy zatem, którzy w Chrystusie zostaliście ochrzczeni, przyodzialiście się w Chrystusa. Gal 3:27

Czy w Biblii zostały opisane skutki ochrzczenia w imię Trójcy? Czy pojawiło się coś takiego, jak „przyodzianie się w Ojca, Syna i Ducha Świętego”, „przyodzianie się w Trójcę”?

Teraz dowody na to.

Edmund Schlink, The Doctrine of Baptism, s. 28: Polecenie chrztu z Mt 28:19 nie może być historycznym pochodzeniem chrztu chrześcijańskiego. Przynajmniej, należy przyjąć, że tekst został przekazany w formie rozszerzonej przez kościół [katolicki].

The Tyndale New Testament Commentaries, I, 275: Często uważa się, że słowa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nie są ipsissima verba [dokładnymi słowami] Jezusa, ale późniejszym dodatkiem liturgicznym.

Wilhelm Bousset, Kyrios Christianity, s. 295: Świadectwo na szerokie rozpowszechnienie formuły chrzecielnej [w imię Jezusa] w drugim wieku jest tak przytłaczające, że nawet w Mt 28:19 formuła trynitarna została później dodana.

The Catholic Encyclopedia, II, s. 263: Formuła chrzcielna została zmieniona z imienia Jezusa na Ojca, Syna i Ducha Świętego w II wieku przez kościół katolicki.

The International Standard Bible Encyclopedia, t. 4, s. 2637: Mt 28:19 w szczególności kanonizuje tylko późniejszą sytuację kościelną […] trynitarna formuła jest obca ustom Jezusa.

The Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, s. 435: Nowy Testament zna tylko chrzest w imię Jezusa, który wciąż występuje w II i III wieku, a trynitarna formuła tylko w Mt 28:18, a potem jedynie w Didache 7:1 i w Apologii Justyna Męczennika 1:61. Wreszcie, wyraźnie liturgiczny charakter formuły… jest dziwny. Jezus nie robił tego w taki sposób. Formalna autentyczność Mt 28:18 musi być zakwestionowana.

Joseph Ratzinger-Tauber-Peintner, Benedykt XVI: Podstawowa forma naszego [Mt 28:19, trynitarnego] wyznania wiary nabrała kształtu w czasie trwania drugiego i trzeciego wieku w związku z ceremonią chrztu. Jeśli więc chodzi o jego pochodzenie, tekst (Mt 28:19) pochodzi z Rzymu.

Chrzest w imię Trójcy i Mt 28:19 nie pochodzą z miejsca, gdzie kościół powstał, czyli z Jerozolimy, ale z Rzymu.

Tak. Dr. George Howard dokonał niesamowitej rzeczy, która sprawiła, że świat trynitarny zaczął się trząść. Otóż przetłumaczył z hebrajskiego kopię Ewangelii Mateusza Shem Tov’a [Shem Tov’s Matthew Hebrew Gospel]. Niespodzianka! W wersecie 19 nie ma trynitarnej formuły.

matthew-perversion-proof2matthew-perversion-proof

Kościół katolicki wiedział, że Żydzi zachowali kopię oryginalnej Ewangelii Mateusza w języku hebrajskim. Jak to zostało zachowane i przekazane, nie wiemy. W rzeczywistości, to nie ma znaczenia. Istnieje, i jest to dowód na to, że Bóg chciał, by to zostało ocalone. Było wiele prób zniszczenia wiarygodności tego tłumaczenia z wiadomych powodów. To grzech, by wmówić nam, że Jezus wypowiedział trynitarną formułę chrzcielną, wkładając mu w usta doktrynę o Trójcy, sfabrykowaną przez sobór nicejski w 325 r.

W książce Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu, David Sytern, Vocatio 2005 r. w komentarzu do Mateusza 28:19 napisano:

komentarz

Biblia mówi, żeby nie dodawać, nie usuwać, ani nie modyfikować Słowa Boga. Ktokolwiek to robi, jest fałszywym prorokiem i nauczycielem.

Nie uważam, że chrzest jest obowiązkowy do zbawienia, bo Pismo mówi:

Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Mk 16:16

Chrzest jest jest aktem posłuszeństwa Jezusowi, kluczowa [obowiązkowa] jest natomiast wiara.

Do wszystkich wrogich mi internetowych hejterów: pojawią się pewnie zdania, że ja usuwam z Biblii werset, który popiera doktrynę Trójcy, tym samym stawiając mnie na równi z Kubikiem i innymi, którzy też „edytowali” Biblię, usuwając z Biblii całe księgi, które im nie pasowały do zbawienia z uczynków. Ja nie usuwam tego wersetu z Biblii, tylko mówię, że prawdopodobnie w przeszłości doszło do dodania go do Pisma. Jest różnica.

Nawet jeśli ten werset znajdował się w Biblii, to i tak nie popiera on doktryny Trójcy…

Co może oznaczać zwrot „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”? Podczas chrztu wchodzimy w przymierze z Bogiem Ojcem. Ofiara Jezusa, Syna Bożego, pojednała nas z Nim. Następnie otrzymujemy Ducha Świętego.

Co nie znaczy, że mamy wręcz kurczowo trzymać się słówek, zwracać na nie uwagę jak poganie, jakby magiczny rytuał nie zadziałał, gdy się słówka wypowie w nieodpowiedniej kolejności, albo coś się pokręci. Osobiście jednak nie trzymałbym się formułki z jednego wersetu, który szczerze mówiąc jest niekompatybilny z resztą Biblii.

Źródła:

[1] https://www.youtube.com/watch?v=XDx1elY9LN4

[2] https://trynitaryzm.wordpress.com/category/formula-chrztu/

[3] http://www.onenesspentecostal.com/matt2819-willis.htm

[4] http://jesus-messiah.com/apologetics/catholic/matthew-proof.html

[5] http://blog.antytrynitarianie.pl/imie-ducha-mateusza-28-19/

[6] https://www.facebook.com/notes/church-of-the-living-el-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94-jerusalem/the-matthew-2819-forgery/607126512641911

Opracowanie: Girion

Reklamy

9 thoughts on “Chrzest TYLKO w imieniu Jezusa

 1. Voyk pisze:

  Z tego co mi wiadomo do zbawienia „wystarczy” wiara w Jezusa Chrystusa, a słowo „trójca” nigdzie w Biblii nie występuje.
  Gdyby Bóg chciał nam coś przekazać, przekazałby to bezpośrednio, bez ŻADNYCH wątpliwości 🙂

  Polubienie

  • Cupak pisze:

   Jezus nie chrzci wodą, tylko Duchem Świętym, który zamieszkuje w nowo narodzonym człowieku.

   Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Mateusza 3:11

   Polubienie

 2. adi pisze:

  Polecenia Pana Jezusa mówi jasno o trynitarnym chrzcie. Jest to jednoznaczne, konkretne przykazanie. I przez ten pryzmat patrzymy na fragmenty, które są opisowe. Opisowe w takim znaczeniu, że nie są konkretnymi przykazaniami, rzeczami z którymi zwraca się Pan Bóg przez swoje Słowo. Opisowe takie które przekazują na relację z wydarzeń. Wiele błędów bierze się właśnie z tego, że ludzie biorą fragment opisowy i na nim budują swoje doktryny choć inne fragmenty będące konkretnymi poleceniami itp. mówią coś zupełnie innego. Czy w dziejach Piotr nakazuje aby Kościół chrzcił w imię Jezusa Chrystusa czy tylko opisuje sytuację? Opisuje tylko sytuację, która wystąpiła. Przykazanie o chrzcie dał Pan Jezus.
  Poza tym, jeśli dane jest jasne przykazanie o trynitarnym chrzcie nie ma potrzeby aby autor Dziejów, Łukasz za każdym razem pisał, że „zostali ochrzczeni w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego”.
  Didache (przełom I/II wiek) zawiera formułę w Imię Ojca,Syna i Ducha Świętego. To gadanie o formule w Imię Jezusa pochodzi stąd że Euzebiusz z Cezarei w swojej Historii Kościelnej mówił o chrzcie w autorytecie Jezusa cytując Mt 28,19. Euzebiusz był semiarianinem (tylko z obłudy podpisał się pod Nicejskim Wyznaniem Wiary) co dodatkowo mogło wpłynąć na takie a nie inne przełożenie tego fragmentu ale możliwe też po prostu mówił o autorytecie Chrystusowym znanej nam formuły.

  Polubione przez 1 osoba

  • Girion pisze:

   Tyle, że najstarszy rękopis Didache pochodzi z IX/XI wieku, tak wyczytałem.

   Polubienie

  • KLM pisze:

   Nawet sam kościół katolicki przyznaje że trynitarny chrzest pochodzi od nich, Girion podał tutaj nawet cytat z Benedykta XVI

   Ja dodam jeszcze kilka cytatów:

   Encyklopedia Katolicka:
   Obecnie teologowie biblijni przyjmują, że formuła trynitarna ma charakter redakcyjny, stanowi odbicie praktyki Kościoła pierwotnego. Jezus miał najprawdopodobniej zaznaczyć jedynie „udzielajcie im chrztu w imię moje”, tj. na mój rozkaz, z mojej mocy, by odróżnić swój chrzest od chrztu Jana Chrzciciela.

   ksiądz biskup Kazimierz Romaniuk.
   Znacznie częstsze są w Nowym Testamencie wzmianki o chrzcie ‚w imię Jezusa Chrystusa’ lub w imię Pana Jezusa. (…). Jego więc należało wspomnieć przede wszystkim podczas obrzędu przekazania życia neokatechumenowi (por. Dzieje Apostolskie 3, 15; 4, 12). Niewykluczone więc – to opinia większości dzisiejszych egzegetów – że formuła trynitarna jest tworem nieco późniejszym.

   ksiądz, profesor Józef Kudasiewicz, w swej pracy pt. „Jak zrozumieć Pismo Święte”
   „należy odróżnić autentyczne, pierwotne słowa Pana (ipsissima verba Jesu) od elementów interpretacyjno-redakcyjnych
   Jakie więc słowa wypowiedział sam Jezus? Współcześni badacze przyjmują prawie powszechnie, że Jezus wypowiedział następujące zdanie: »(…) udzielając chrztu w imię moje

   Polubienie

 3. KLM pisze:

  Jest bardzo duże prawdopodobieństwo że ta końcówka z Mateusza została doredagowana, jest na to dużo dowodów, niektóre tutaj przytoczyłeś. Nawet jakiś ksiądz katolicki o tym pisał. Jak znajdę to wrzucę.

  Polubienie

 4. adi pisze:

  Co wam po jednym wersecie – formule, skoro reszta kontekstu Pisma Św wskazuje na Jedyność Boga – w hebrajskim języku jest ona „złożona” (czyli nie prosta), i na Osobowość Ojca Syna i Ducha – konteksty konkretne.

  Formuła to rozdmuchany problem bardzo często potrzebny niektórym ludziom aby wejść w rolę wyżej wtajemniczonego. To takie przywracanie apostolskiej nauki.
  Niektórzy też idą dalej i zastanawiają się nad tym czy chrzest jest ważny jeśli zanurza się chrzczonego przechylając go do tyłu. Naprawdę.

  Tak naprawdę to nawet nie wiemy czy podczas chrztu padały słowa „w imię Pana Jezusa” czy „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, czy też jeszcze inne. Nie wiemy też, czy były jakieś pytania do chrzczonych, lub jakieś wyznania.
  Nie wiemy, bo w istocie nie mamy w Biblii żadnego opisu przebiegu chrztu. Bóg nie uznał za konieczne zawierać tego w Piśmie. W Biblii nie pisze: ”I chrzcił ich Paweł wypowiadając słowa – W imieniu Pana Jezusa chrzczę ciebie”. Pisze – “I ochrzcił ich w imieniu Pana Jezusa”. Nie ma relacji tego co mówił zanurzany czy zanurzający. To są nasze domysły.
  Nigdzie nie znajdziemy jakiegokolwiek nakazu w Biblii by wypowiadać jakieś konkretne słowa podczas zanurzania.

  Pismo naucza o Trynitarnym chrzcie. A jak komuś to nie pasuje to zaczynają się kombinacje. Tak jak to z tekstem.

  Żydzi mesjanistyczni, Chrystusowi – znający o wieele lepiej Pisma od podstaw hebrajskich i kultury tamtych czasów (nie to co nasze hellenistyczne myślenie) uznają Trójjedyność Bożą, jak objawia Pismo:
  http://www.ariel.org/doctrinal-statement.htm
  http://www.moriel.org/about/19-general/5991-statement-of-faith.html

  Polubione przez 1 osoba

 5. Fujiwara pisze:

  Widzieliście że pan Kubik zaczyna obalać zbawienie przez Chrystusa….

  W 2011 roku przypuszczałem że tak się stanie…

  Polubienie

  • KLM pisze:

   Jakoś mnie to nie dziwi, a coraz bardziej potwierdzają się moje domysły że ten człowiek działa celowo i to od samego początku. Kto wie dla kogo on „pracuje” mieszka gdzieś w Australii i tak naprawdę to nikt o nim nic nie wie.

   Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • 841,375 wyświetleń
%d blogerów lubi to: