10 argumentów, dla których Maryja nie może być Arką Nowego Przymierza

3

16 czerwca 2015 - autor: G

Często wiele osób potrafi dyskutować na temat dogmatów maryjnych, jednak gdy pojawia się argument, że Maryja to Arka Nowego Przymierza, wtedy następuje osłupienie i nikt nie wie, co powiedzieć.

MaryMonstrance1

Katolicy uczą m.in., że kult Maryi ma swe korzenie w zapoczątkowanym przez Izraelitów kulcie Arki Przymierza, a nie w kulcie pogańskich bogiń, oraz gdyby rozszerzyć analogie dotyczące Arki i Maryi, to tym, którzy atakują Maryję, należy przypomnieć, że kto był przeciwnikiem Arki, choćby ją posiadał, ginął śmiercią (1Sm 5:8-12). Cóż więc będzie z tymi, którzy choć ponoć uznają Maryję, ale atakują Ją, Matkę Syna Bożego?

Podają wtedy taką tabelkę:

arka

Czy jednak to jest prawda?

#1. Arka Starego Przymierza została zbudowana wg skrupulatnych instrukcji od Boga. Musiała być perfekcyjna w każdym detalu.

Gdyby Maryja była Arką Nowego Przymierza, musiałaby być również perfekcyjna w tym sensie – bezgrzeszna lub niepokalanie poczęta.

Wykonacie wszystko tak, jak ci pokażę, według pierwowzoru Przybytku oraz pierwowzoru wszystkich jego naczyń. Wj 25:9

Jak nakazał Pan Mojżeszowi, tak wykonali synowie izraelscy wszystką pracę.  A gdy Mojżesz obejrzał całe dzieło, zobaczył, że zrobili je tak, jak nakazał Pan, tak je zrobili; więc pobłogosławił ich Mojżesz. Wj 39:42-43

Co mówi Biblia na temat Maryi?

Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Rz 3:23

Więcej informacji o „niepokalanym” poczęciu.

#2. Twierdzenie, że fragment: „Odpowiadając jej anioł rzekł: Duch Święty zstąpi na ciebie i osłoni cię moc Najwyższego.”  (Łk 1:35) pochodzi z fragmentu ze Starego Testamentu: „spoczywał na nim obłok i chwała Pana wypełniała przybytek” (Ex 40:35), jest błędem, bo stwarza to kilka problemów.

Wszakże na słowa „osłonić” i „wypełniać” jest ten sam odpowiednik w grece (episkiasei).  Ale „Duch Święty” to hagion Pneuma, a „moc” Najwyższego to dynamis. W porównaniu słowa z Septuaginty LXX: „obłok” – nephelē , a „chwała” to doxēs. Wobec tego zwodnicze jest doszukiwanie się tu aluzji. 

#3. Kolejna sprawa, jak wiemy: Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok. Dz 7:48

Więc porównywanie Maryi noszącej w sobie Jezusa do Arki Przymierza jest niewłaściwe, bo:

Mieszczący złotą kadzielnicę i Skrzynię Przymierza, pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Aarona, która zakwitła, i tablice przymierza. Heb 9:4

W Arce Starego Przymierza nie znajdował się Najwyższy, tylko fizyczne przedmioty, więc dlaczego mamy porównywać do tych przedmiotów Słowo Wcielone?

#4. Twierdzenie, że Dawid podskakiwał z radości przez Arką i doszukiwanie się podobieństw do tego, że dziecko w łonie Elżbiety podskoczyło z radości na głos Maryi, jest fałszem.

To prawda, że u Elżbiety „podskoczyło dziecko” (Łk 1:41) i „podskoczyło z radości dziecko” (Łk 1:44) w jej łonie. Jest to słowo eskirtēsen. W 2Sm 6:14 Dawid „tańczył ze wszystkich sił” (BP), w LXX jest tutaj słowo anekroueto, które oznacza „wydawanie dźwięków” lub „granie muzyki”.  Natomiast w 1Ch 15:29 widać „Dawida tańczącego i grającego” (BWP), w Septuagincie występuje tu słowo orchoumenon, które oznacza „tańczyć”. W obu przypadkach nie ma tutaj „skakania z radości”.

#5. Przypuszczenie wysunięte przez Scotta Hahna.

A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego, i weszła do domu Zachariasza, i pozdrowiła Elżbietę. Łk 1:39-40

Potem Dawid powstał oraz wraz z całym ludem, który mu towarzyszył, wyruszył z Baal Jehuda, by sprowadzić stamtąd Bożą Arkę, na której mianowane było Imię – owo Imię WIEKUISTEGO Zastępów, zasiadającego nad cherubami. 2Sm 6:2

Argument mówiący o tym, że osoba wstaje (gr. anistēmi) i idzie gdzieś, jest mocno naciągany. W samym Nowym Testamencie jest takich przykładów z 20 (Mat 9:9; Mk 1:31; 7:24;  Łk 4:38; 5:28; 15:18, 20; 17:19; 22:45; 24:12, 33; Dz 8:26, 27; 9:6, 11; 10:20, 23; 14:10; 22:10). To, że Dawid i Maryja obydwoje zrobili rzecz, którą robi codziennie bardzo wiele ludzi, nie tworzy znaczącego porównania.

#6. Pytanie Dawida i Elżbiety.

I Dawid uląkł się Pana w owym dniu, mówiąc: Jakże przyjdzie do mnie Arka Pańska? 2Sm 6:9

A skądże mi to, iż przyszła matka Pana mego do mnie? Łk 1:43

Pojawia się tutaj kilka znaczących różnic, które sprawiają, że tego argumentu nie można brać na poważnie:

 • Pytanie Dawida było motywowane strachem, a pytanie Elżbiety było motywowane szacunkiem dla Pana.
 • Dawid nie chciał przyjąć Arki do swojego miasta, a Elżbieta chciała przyjąć Maryję do swojego domu.
 • Dawid wziął Arkę do domu Obeda Edomczyka (2Sm 6:10), a Maryja (Nowa Arka) nie robiła żadnych obchodów, została tylko w jednym miejscu (domu Elżbiety).
 • Nawet pytania się różnią: Dawid spytał „jak”, a Elżbieta „dlaczego”.

#7. Kompletne pomieszanie i nagła zmiana ról.

Rzekome porównanie:

A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego, i weszła do domu Zachariasza, i pozdrowiła Elżbietę. Łk 1:39-40

Potem Dawid powstał oraz wraz z całym ludem, który mu towarzyszył, wyruszył z Baal Jehuda, by sprowadzić stamtąd Bożą Arkę, na której mianowane było Imię – owo Imię WIEKUISTEGO Zastępów, zasiadającego nad cherubami. 2Sm 6:2

I Dawid uląkł się Pana w owym dniu, mówiąc: Jakże przyjdzie do mnie Arka Pańska? 2Sm 6:9

A skądże mi to, iż przyszła matka Pana mego do mnie? Łk 1:43

Dlaczego są fałszywe? W pierwszych dwóch cytatach porównuje się Dawida i Maryję (obydwoje wstali i wyruszyli), a w kolejnych dwóch porównuje się Dawida i Elżbietę. Zmiana osób powoduje, że tego argumentu nie można brać na poważnie.

#8. Trzymiesięczny pobyt.

I pozostała Skrzynia Pańska w domu Obeda Edomczyka z Gat przez trzy miesiące, a Pan błogosławił Obedowi Edomczykowi i całemu jego domowi. 2Sm 3:11

Pozostała tedy Maria u niej około trzech miesięcy, po czym powróciła do domu swego. Łk 1:56

W Biblii „trzy miesiące” występują często: Gen 38:24; Ex 2:2; 2Sm 24:13; 2Kr 23:31; 24:8; 1Ch 21:12; 2Ch 36:2, 9; Am 4:7. Widać więc, że ciężko jest dla czytelnika wybrać „co pasuje”, nawet biorąc pod uwagę częstotliwość występowania zwrotu. Czy nie jest bardziej prawdopodobne, że trzymiesięczny pobyt Maryi dotyczył tego, że Elżbieta była w szóstym miesiącu ciąży (Łk 1:36) i Maryja pozostała u niej do czasu porodu (zakładając, że ciąża trwała 9 miesięcy)?

#9. Dziwny paradoks.

Przetoż nie chciał Dawid wprowadzić do siebie skrzyni Pańskiej do miasta swego, ale ją kazał wprowadzić do domu Obededoma Gietejczyka. I została skrzynia Pańska w domu Obededoma Gietejczyka przez trzy miesiące, i błogosławił Pan Obededomowi, i wszystkiemu domowi jego. 2Sm 6:10-11

Skoro Maryja jest Arką Przymierza, to czemu Maryi nie niesiono do domu Elżbiety, jak Arki do domu Obededoma, tylko sama szła o własnych siłach?

#10. Czy w Apokalipsie jest mowa o Maryi?

I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad. Ap 11:19

I ukazał się wielki cud na niebie: Kobieta ubrana w słońce i księżyc pod jej nogami, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd. Ap 12:1

Co do pierwszego cytatu, jeśli Maryja jest Arką Nowego Przymierza, to czemu w objawieniu była widziana dosłowna Arka Przymierza w niebiańskiej świątyni? Ten werset nie mógł nam powiedzieć, że widziana była Maryja? Co do drugiego cytatu, Dwanaście gwiazd odwołuje się do dwunastu plemion Izraela. Zatem kobieta z 12 rozdziału Księgi Objawienia jest Izraelem.

Na podstawie:

http://fallibility.blogspot.com/2013/06/mary-new-ark-study-in-parallelomania.html

http://www.reformedapologeticsministries.com/2014/03/mary-is-not-arc-and-tabernacle.html

Opracowanie: Girion

Reklamy

3 thoughts on “10 argumentów, dla których Maryja nie może być Arką Nowego Przymierza

 1. adi pisze:

  Teologiczne wymysły i dogmaty były wczytywane do Pisma Św przez tworzenie takich właśnie skojarzeń niebiblijnych, Maryja przedstawiana na Skrzyni Arki to nonsens, ST mówi że sponad cherubów mówił Bóg, a wieko nazywane było też ubłagalnią (będąc ponad Prawem zachowanym w Skrzyni) – co wskazuje na Chrystusa.

  Polubienie

 2. Wojciech pisze:

  Nie zgodzę się z tymi argumentami

  Co do 3#
  Oczywiście że Bóg nie mieszkał w Arce. Ale przedmioty, które się tam znajdowały, są zapowiedzią Jezusa.
  Manna to chleb – Jezus powiedział o Sobie, że jest chlebem, który zstąpił z nieba (J 6:51)
  Laska Aarona arcykapłana – Jezus jest w NT nazwany Arcykapłanem (Hbr 4:14)
  Tablice Przymierza – Jezus jest Tym, który zawiera z ludźmi Nowe Przymierze (Łk 22:20)

  Maryja jest tą, która nosiła Jezusa – Chleb z nieba, Arcykapłana, dawcę Nowego Przymierza – tak jak Arka zawierała symbole – mannę, laskę Aarona i Tablice Przymierza.

  Co do 4#
  Wystarczy spojrzeć do 2Sm 6:16 – mamy tam podskakiwanie

  5# – Też uważam, że argument jest chybiony.

  6#
  Pytania były podobne.
  Owszem pytanie Dawida było motywowane strachem, a Elżbiety działaniem Ducha Świętego. Jednak już tutaj Elżbieta wykazuje wielkość Maryi. I to nie sama z siebie, lecz pod wpływem Ducha Świętego. Proszę zwrócić uwagę na podobieństwo ich wypowiedzi.

  Co do 7#
  Czy te oba przykłady argumenty są wysuwane przez JEDNĄ osobę? Bo najpierw jest mowa o tej tabelce, która jest u góry strony, a potem o argumencie wysuwanym przez Scotta Hahna.

  Co do 8#
  „Czy nie jest bardziej prawdopodobne, że trzymiesięczny pobyt Maryi dotyczył tego, że Elżbieta była w szóstym miesiącu ciąży (Łk 1:36) i Maryja pozostała u niej do czasu porodu (zakładając, że ciąża trwała 9 miesięcy)?”

  Trochę bez sensu jest to stwierdzenie, bo jak wiemy, to Bóg kieruje całą historią. To za Jego zrządzeniem anioł zwiastował Marii, gdy Elżbieta była w 6. miesiącu. Sam Bóg wybrał ten termin na wcielenie Syna Bożego. Może właśnie po to, aby Maryja przebywała 3 miesiące w Elżbiety tak jak 3 m-ce przebywała Arka u Obeda?

  Co do 9#
  Może dlatego, że Arka to skrzynia i trzeba ją było nieść, a Maryja to osoba, która mogła pójść o własnych siłach?

  Co do 10#
  „jeśli Maryja jest Arką Nowego Przymierza, to czemu w objawieniu była widziana dosłowna Arka Przymierza w niebiańskiej świątyni?”

  Jak dla mnie to nie ma tutaj sprzeczności. Najpierw pokazana jest Arka Starego Testamentu a później Arka Nowego. Tym bardziej, że natychmiast po wizji Arki Jan widzi ową Niewiastę. Arka i Niewiasta są występują w Objawieniu obok siebie.

  Księga Objawienia to księga symboliczna. A z definicji symbol ma kilka znaczeń. Więc Niewiasta może być zarówno Izraelem jak i Maryją (w końcu kto urodził Jezusa? Czy nie Maria?). Może być to nawiązanie do Niewiasty z 3. rozdziału Ks. Rodzaju: tam też jest mowa o kobiecie, której potomstwo zmiażdży głowę węża. Kim jest owa niewiasta jak nie Marią?

  Polubienie

 3. Cupak pisze:

  https://napoczatkuslowo.wordpress.com/2015/09/29/jezus-chrystus-przeblaganiem-za-grzechy/

  Arka wskazuję na ofiarę Chrystusa, która jest wypełnieniem Prawa, które w niej było umieszczone.

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • 841,119 wyświetleń
%d blogerów lubi to: