Wieczny ogień istnieje, piekło nie

5

17 Maj 2015 - autor: G

Prawdy Pisma są ogromne, głębokie i harmonijne. Czasami może się wydawać, że jeden fragment Pisma stoi w sprzeczności z innym. Jednak powodem tego jest niewłaściwe zrozumienie lub niedostateczna wiedza. Jednym z powszechniejszych obszarów, na którym występują sprzeczności jest nagroda dla złych. Pismo uczy, że zmarli nie wiedzą nic (Kpł 9:5-6), jednak mówi też o wiecznym ogniu, który nigdy nie gaśnie. Prawda, która harmonizuje te dwa pozornie sprzeczne punkty jest piękna i utwierdzająca w wierze.

fire966

Izajasz posiada klucze do rozwiązania tej zagadki. Oto pytanie: Grzesznicy w Syjonie zlękli się, drżenie ogarnęło niegodziwych. Kto z nas może przebywać przy ogniu, którzy pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach? (Iz 33:14). Jest to w pewnym sensie pytanie retoryczne, bo kto może żyć w ogniu? Następne wersety dają odpowiedź:

Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, ten będzie mieszkał na wysokościach; jego ostoją twierdze na skałach, ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody. Króla w jego piękności ujrzą twoje oczy, będą patrzeć na rozległy kraj. Iz 33:15-17

Tylko sprawiedliwy może żyć i radować się w wiecznym ogniu. Tylko święta osoba może żyć razem z Bogiem. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. (Heb 12:29).

Bóg jest źródłem wszelkiego życia. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy (Dz 17:28). Czysta energia płynie od Niego nieprzerwanym potokiem. W Piśmie istnieje niewiele miejsc, w którym opisana jest obecność Boga Ojca osobiście. Za każdym razem obecność tego świętego źródła życia i energii jest opisana jako „ogień”.

Lucyfer przed upadkiem mieszkał w wiecznych ogniach obecności Wszechmogącego. Przemieszczał się bez szwanku w Jego płomieniach.

Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Ez 28:14-15

W swej wizji prorok Daniel otrzymał wgląd do sali tronowej, gdzie niebiańska chwała Boga Ojca wyglądała jak rzeka ognia.

A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł Sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim; zasiadł sąd i otworzono księgi. Dan 7:9-10

W Starym Testamencie Bóg objawiał się czasami człowiekowi w formie ognia:

Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Horebu. Wtem ukazał mu się anioł Pański w płomieniu ognia ze środka krzewu; i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wj 3:1-2

Oto jak Bóg Ojciec pojawił się na górze Synaj, by ogłosić Swe prawo:

A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo. Wj 19:18

Im bliżej podchodzi się do Boga, tym bliżej podchodzi się do wiecznego ognia. Po spędzeniu 40 dni na górze Synaj w Bożej obecności, twarz Mojżesza odzwierciedlała chwałę Bożą, która ukazała się w takim stopniu, że lud był tym przestraszony.

A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice Świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. A gdy Aaron i wszyscy synowie izraelscy ujrzeli Mojżesza, spostrzegli, że skóra na twarzy jego promieniała, i bali się przystąpić do niego. Gdy zaś Mojżesz ich przywołał, zwrócili się Aaron i wszyscy przywódcy zboru do niego, a Mojżesz rozmawiał z nimi. Wj 34:29-31

A gdy Mojżesz przestał z nimi rozmawiać, włożył zasłonę na swoje oblicze. Ilekroć szedł Mojżesz przed oblicze Pana, by z nim rozmawiać, zdejmował zasłonę aż do swego wyjścia, a gdy wyszedł, mówił do synów izraelskich wszystko, co mu nakazano. A gdy synowie izraelscy patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra na twarzy Mojżesza promieniała, Mojżesz nakładał z powrotem zasłonę na swoją twarz, aż do czasu, gdy odchodził, by rozmawiać z nim. Wj 34:33-35

Obecność Boga Ojca to wieczny ogień, w którym tylko sprawiedliwi i święci mogą się ostać. Gdziekolwiek pojawia się grzech w obecności Ojca, to wieczny ogień go niszczy. Ludzie z nieuświęconym sercem są przestraszeni w obecności wiecznego ognia. Podczas przemówienia na górze Synaj, ludzie wpadli w panikę.

A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice, i głos trąby, i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał, i stanął z daleka, i rzekli do Mojżesza: Mów ty z nami, a będziemy słuchali; a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Wj 20:18-19

Jedyną rzeczą, która konsumuje ogień Boga Ojca to grzech – i grzesznik, który przyległ do grzechu. Celnie ukazuje to historia o Nadabie i Abihu.

Synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnice, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła, i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, tak że zmarli przed Panem. Kpł 10:1-2

Nadab i Abihu byli wybrani z Izraela, by służyć Bogu jako księża. Jednak wybranie nie przełożyło się na miłość i szacunek. Za naruszenie praw Boga Ojca, zginęli z rąk wiecznego ognia. Pismo zawiera fascynujący szczegół, który wiele ujawnia na temat wiecznego ognia:

Mojżesz przywołał Miszaela i Elsafana, synów Uzziela, stryja Aarona, i rzekł do nich: Zbliżcie się i wynieście braci waszych sprzed świątyni poza obóz. Zbliżyli się więc i wynieśli ich w tunikach ich poza obóz, tak jak powiedział Mojżesz. Kpł 10:4-5

Interesujące. Ogień, który wyszedł od Pana, spalił ich, ale ich ubrania zostały nienaruszone. Jeśli ktoś chciałby cię podpalić, to na pewno najpierw spaliłyby się twoje ubrania, bo ciało składa się głównie z wody.

Ten mały szczegół pozwala nam wysnuć tezę, że wieczny ogień Boga Ojca nie jest ogniem spalania. Kiedy Szadrach, Meszach i Abed-Nego zostali skazani na karę spalenia (śmierć) w piecu ognistym za odmowę wielbienia króla Nabuchodonozora, zostali spaleni w ubraniach.

Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Dan 3:21

Coś się spaliło: liny, które ich trzymały.

Wtedy Nebukadnesar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego, odezwał się i rzekł: Szadrachu, Meszachu i Abed-Nego, słudzy Boga Najwyższego: Wyjdźcie i przyjdźcie tutaj! Na to Szadrach, Meszach i Abed-Nego wyszli ze środka ognia. I zgromadzili się satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla, i widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich głowy nie był spalony, a ich odzienia nie były zniszczone ani też swąd ognia ich nie przeniknął. Dan 3:26-27

W jaki sposób ci dzielni mężowie ocaleli? Stali w obecności Syna Bożego.

A ci trzej mężowie: Szadrach, Meszach i Abed-Nego wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca. (24) Wtedy król Nebukadnesar przeląkł się, szybko powstał, odezwał się i zapytał swych doradców: Czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając rzekli do króla: Prawda, królu. (25) A on odpowiadając rzekł: Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Dan 3:23-25

Wieczny ogień Boga konsumuje wszelki grzech i egoizm. Grzech składa się z fałszu, a także z siły (ze strony szatana). Szatan jest ojcem kłamstwa, ale prawda, wieczna prawda, pochodzi od tego, który mieszka w wiecznym ogniu, który konsumuje fałsz. Boska miłość pokonuje siłę. Duch Święty jest prawdą i miłością.  I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. (Dz 2:3-4). Oni nie byli zniszczeni przez wieczny ogień, ale zostali zjednoczeni w miłości i poszli głosić Ewangelię Królestwa Niebieskiego na cały świat.

Doktryna wiecznego piekła jest oparta na fałszywej obietnicy: Adam i Ewa dostali życie wieczne przy stworzeniu. Więc idąc tym tokiem rozumowania, jeśli zgrzeszyli, to musieli iść do wiecznego ognia piekielnego. Taka wiara nie opiera się na Piśmie Św.

Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. 1Tym 6:16

Bóg, który jest miłością (1J 4:8), miłuje się również w sprawiedliwości.

Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie – mówi Pan. Jer 9:23

Bóg Ojciec nie chciał, by nawet najgorszy grzesznik cierpiał przez wieczność w agonii. Życie wieczne jest darem, który można otrzymać poprzez ulokowanie swej wiary w ofiarę Jezusa.

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6:23

Karą dla grzeszników jest śmierć, a nie wieczne tortury.

Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy Jk 4:7-8

Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Jk 4:10

Wieczny ogień obecności Boga Ojca będzie się palił przez całą wieczność! To obietnica. A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek. (Obj 21:23). Tacy ludzie mogą żyć w obecności wiecznego ognia nie będąc zniszczonym, ponieważ poddali swą wolę Jezusowi.

Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak ług foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. Ml 3:2-3

Jak się czyści srebro? Trzeba trzymać je w ogniu dotąd, aż znikną wszystkie zanieczyszczenia. Jeśli będziemy je choć trochę za długo tam je trzymać, to ulegnie zniszczeniu. Ważne jest, by cały czas patrzeć się na srebro, bo w momencie, gdy widzimy w nim własne odbicie, nie ma potrzeby dłuższego trzymania w ogniu.

Tak samo Bóg Ojciec czeka z żarliwą tęsknotą na dzień, w którym będzie widział Swe odbicie w grzeszniku, by każdego Jego dziecko mogłoby być doprowadzone do Jego domu.

Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu! Iz 55:6-7

Wszyscy, którzy wytrwają w ogniu, będą się w nim radować na zawsze. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się […] do żywota wiecznego […] Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. (Dan 12:2-3).

Zauważ, że główną puentą poniższych podkreśleń jest fakt, iż nieśmiertelni-sprawiedliwi będą mieszkać w wiecznym ogniu obecności Boga Ojca, a ten sam ogień będzie ogniem konsumującym dla śmiertelnych-grzeszników, w którym będą mogli wytrwać w nim tylko chwilę (po czym ulegną destrukcji).

Każda obecność Boga Ojca to ogień wieczny i trawiący (konsumujący):

(10) Teraz powstanę – mówi Pan – teraz się wywyższę, teraz się podniosę. (11) Zaszliście w ciążę plewami, a rodzicie ścierń; wasze parskanie to ogień, który was pożre. (12) I ludy będą spalone na wapno, ścięte jak ściernie, które spłoną w ogniu. (13) Słuchajcie, wy dalecy, czego dokonałem, i poznajcie, wy bliscy, moją moc! (14) Grzesznicy w Syjonie zlękli się, drżenie ogarnęło niegodziwych. Kto z nas może przebywać przy ogniu, którzy pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach? (15) Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, (16) ten będzie mieszkał na wysokościach; jego ostoją twierdze na skałach, ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody. – Iz 33

Mojżesz prosił, by zobaczyć Boga Ojca.

I rzekł Mojżesz: Pokaż mi, proszę, chwałę twoją! Wj 33:18

Ojciec powiedział Mojżeszowi, że nikt nie może patrzeć na Niego i żyć.

Nadto powiedział: Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Wj 33:20

Chrystus tak się uniżył, że stał się człowiekiem i przebywał z innymi grzesznikami. Podczas Swej ziemskiej wędrówki zdecydował się odłożyć na bok Swą moc, by inni grzesznicy w Jego obecności nie byli zniszczeni. Podczas drugiego przyjścia wszystko się gwałtownie zmieni.

Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. 1Tes 5:3

A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. 2Tes 2:8

Blask przyjścia Jezusa zniszczy grzeszników, a zwłaszcza człowieka grzechu. Ten blask to pierwotny stan chwały Chrystusa, do którego znowu doszło podczas ponownego zjednoczenia się z Ojcem w niebie (po wniebowstąpieniu), zgodnie ze słowami: a teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał (J 7:5). Ta chwała Jezusa oślepiła Saula: ujrzałem, o królu, w południe w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną (Dz 26:13).

Sprawiedliwi będą w stanie przetrwać Jego drugie przyjście tylko dlatego, że dostaną nieśmiertelność w jednej chwili.

W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. 1Kor 15:52

Zniszczenie grzeszników podczas drugiego przyjścia będzie tylko przedsmakiem wiecznego ognia Boga Ojca, który oczyści całą ziemię z nienawróconych, niepokutujących grzeszników i wszystkiego, co tylko stwarza pozory grzechu.

Szatan rozpoczął bunt w niebie i jego występek był policzkiem wymierzonym w Boga Ojca, który dokona finalnego zniszczenia opisanego w Apokalipsie.

Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Heb 12:29

Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki,  A wicher palący jest udziałem ich. Ps 11:6

Jak się rozwiewa dym, tak zechciej ich rozwiać; jak od ognia topnieje wosk, tak niech sprzed Boga wyginą niegodziwcy. Ps 68:2

I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. Obj 20:9

Zarówno Jezus, jak i Bóg Ojciec dzielą ten ognisty blask obecności.

Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą. Iz 60:19

A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek. Obj 21:23

Na podstawie: https://www.worldslastchance.com/winds-of-doctrine/eternal-fire-exists.html

Opracowanie: Girion

Reklamy

5 thoughts on “Wieczny ogień istnieje, piekło nie

 1. katolik.. pisze:

  Girionie, witaj.
  Znowu temat bardzo istotny dla osób wierzących, szczególnie katolików. Inni odrzucają piekło, czyściec – zakłamane neonki oszukują, że od razu idą do Nieba. Ja jednak pominę to i skupie się na alegorii ognia piekielnego. Ogień piekielny, dym, siarka jest czymś zupełnie innym niż światłość Pana Boga. Na początku powinniśmy sobie zadać pytanie, kim jest Pan Bóg i w jakim celu nas stworzył ?.Ogień piekielny, dym, siarka to wizualne fizyczne przedstawienie piekła i cierpienia człowieka ukazane dla porównania cierpienia ciała ludzkiego fizycznego z tymi żywiołami zabójczymi dla ciała jednak czy dla duszy. Dusza ma formę eteryczną i w tej postaci nic jej nie może zrobić ogień, siarka czy dym ponieważ ona w duchowo porusza się w innym wymiarze, świat materii nie ma nad nią władzy. Dlatego ja, gdy czytam jakiegoś wizjonera i on ukazuje piekło jako ogień bo tak je widzi, czy dym, czy palącą siarkę – z miejsca wrzucam to do bajek a wizjonera uznaję za niezrównoważonego umysłowo, bujającego w swojej schizofrenicznej fantazji urojeń.
  Pan Bóg jest dobrem w nieskończonym tego słowa znaczeniu – demon przeciwieństwem Pana Boga czyli złem, jego działanie zawsze ma na celu niszczenie, destrukcję i opiera się to jego działanie na niewyobrażalnej mocy mogącej uśmiercić kogoś ,, z powodu doznanego przerażenia,, strachu. Niesamowita moc obezwładniającego zła, przerażenia,panicznego strachu i cierpienia. Trudno to opisać ale nie jest to porównywalne z fizycznie palącym ogniem, dymem, czy siarką śmierdzącą – to są tylko metafory mające na celu przybliżenie nam tego demonicznego destrukcyjnego zła.
  Pozdrawiam 😉

  Polubienie

  • Girion pisze:

   Należy pamiętać, że piekło to główny „straszak” religii. Nie należysz do nas, to do piekła.

   Polubienie

  • katolik.. pisze:

   Piekło nie jest straszakiem podobnie jak demon nie jest iluzja czy stanem psychiki – to jest określona rzeczywistość oparta na niszczycielskiej sile zła i destrukcji zawierającej się w sferze ducha – pomimo, że opętania dotyczą również fizycznego ciała – jest o tym dosyć dużo w Piśmie Świętym a także polecam ciekawy link – opowiada osoba która z tego wyszła ;

   Polubienie

  • Girion pisze:

   Demon nie jest iluzją (bo kto się objawia w Fatimie?). Piekło jest konsekwencją uznania nieśmiertelnej duszy. Z resztą szkoda na dyskusje, bo temat był wałkowany n razy.

   Polubienie

 2. m. pisze:

  Ciekawe czy z tego samego powodu żona Lota zamieniła się w słup soli, gdy się obejrzała na Sodomę i Gomorę w czasie jak spadł z nieba ogień

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • 841,030 wyświetleń
%d blogerów lubi to: