Obalenie 15-tu obietnic „Matki Bożej” dla odmawiających różaniec

16

17 lutego 2015 - autor: G

Różaniec to herezja, która nie jest poparta przez Biblię. Jest mi smutno, że tak wiele osób dało się nabrać na tą naukę KRK. Nie ma ona nic wspólnego ze Słowem Bożym, tylko z tradycją i szatańskimi objawieniami (jak Fatima).

Teraz przedstawię 15 obietnic „Matki Bożej” dla osób odmawiających różaniec i skonfrontuję je z Biblią.

1.    Tym wszystkim, którzy odmawiają mój różaniec pobożnie, obiecuję specjalną ochronę i szczególną łaskę.

Brzmi świetnie, ale co to za „specjalna ochrona” i „szczególna łaska”? Musisz powiedzieć coś więcej. A co z „mój różaniec”? Skoro różaniec należy do Maryi, to gdzie miejsce dla Boga? Jedna myśl mi przychodzi do głowy. Skoro katolicy są całym sercem, ciałem i duchem zaangażowani w czczenie „Maryi Dziewicy”, Jezus jest ignorowany. Założę się, że jeśli przebywasz na nabożeństwie katolickim, to na pewno słyszysz o Maryi wyniesionej ponad niebiosa. Co Biblia mówi na temat tej pogańskiej praktyki?

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano  istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. – Flp 2:9-10

Jeśli posłuchasz jakieś nabożeństwa w KRK usłyszysz tylko „Maryja, Maryja, Maryja”. Biblia naucza, że TYLKO imię Jezusa powinno być wywyższone, bo pod innymi imieniem NIE MA zbawienia.

I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. – Dz 4:12

2. Ci, którzy będą mi wiernie służyć odmawiając różaniec otrzymają pewną szczególną łaskę.

W Biblii nie ma takich bzdur, Bóg nie każe nam czegoś bezmyślnie recytować/powtarzać. Wręcz przeciwnie, potępia takie praktyki…

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. – Mt 6:7

3.  Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.

Co za kłamstwa. Naprawdę wierzysz, że klepanie 59 paciorków różańca coś pomoże, a nie jest to strata czasu? Jezus nigdy nie nauczał takich bzdur, Biblia nie mówi o liczeniu paciorków i mówieniu różańca. Jezus nauczył nas, jak się modlić…

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:  Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Mt 6:7-15

Jezus powiedział: „Wy zatem tak się módlcie!”. Nie ma tutaj nic o Maryi. Bóg chce, ażebyśmy Go adorowali, Jego doskonałe Imię. Bóg chce, byśmy szukali królestwa Bożego w naszym życiu

Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. – Mt 6:33

Bóg chce, byśmy byli pokorni i wybaczali innym. Bóg chce, byśmy chwalili Jego wielkość i moc. Jeśli odmawiasz tą modlitwę, to na myśl przychodzą dwie rzeczy:

• Bóg jest wszystkim i desperacko Go potrzebujemy.

• Kościół rzymsko-katolicki DODAŁ do listy Maryję, Bóg nie będzie akceptował żadnego innego wielbienia, włączając Maryję i innych.

Różaniec nie wytępi herezją, bo jest herezją sam w sobie. Biblia mówi:

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. – Ps 119:105

Biblia jest „lampą”, która oświetla drogę, którą mamy podążać.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. – J 16:13

Jeśli doktryna nie zgadza się z Biblią, to jest herezją! Odmawianie różańca nie daje nic, oprócz zmarnowania czasu i denerwowania Boga.

4.   Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.

Pokaż mi, gdzie w Biblii jest tak napisane… Słowo Boże mówi:

Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. – J 17:17

To Słowo Boże nas uświęca – katolicyzm wynosi różaniec nad Słowo Boże. Różaniec Cię nie uświęca. Jak można być uświęconym przez próżne powtarzanie w kółko tego samego?

5. Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec – nie zginie.

To jest jedna z najbardziej bluźnierczych wypowiedzi, jakie czytałem. Katolicyzm uczy, że ten, kto poleca się Maryi przez różaniec nie zginie. To ohydne kłamstwo szatana! Biblia mówi:

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. – J 3:16

Możesz odmówić milion różańców i ufać naszej pani z Fatimy całym swoim sercem, ale nie będziesz zbawiony. Bóg zesłał Swego Syna, by poniósł ofiarę za nasze grzechy. Każdy, kto porzuci fałszywe religie i ulokuje 100% swego zaangażowania religijnego w Jezusa Chrystusa, a nie w nierządnicę KRK, nie zginie. Swoją drogą, Maryja (matka Jezusa) nie jest nierządnicą, tylko Maryja KRK. Kościół ten na postaci Maryi stworzył potwora, który jest wielkim kłamstwem. Takie doktryny jak „niepokalane poczęcie”, „wieczne dziewictwo” oraz „wniebowzięcie” są kłamstwami.

6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec św., rozważając równocześnie Tajemnice Święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

To ekstremalne bluźnierstwo przeciwko Bogu. Żaden grzesznik się nie nawróci recytując różaniec. JEDYNA droga do zbawienia jest TYLKO przez Syna Bożego.

To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. – J 6:40

Każdy doświadcza nieszczęść. Bycie chrześcijaninem nie oznacza, że życie będzie prostsze, ale sprawia, że życie jest lepsze mając po swej stronie naszego Pana Jezusa Chrystusa. W którym momencie Maryja stała się super-gwiazdą? Bo chyba nie w Piśmie Świętym.

Maryja była grzeszną, ale cnotliwą osobą, która została wybrana przez Boga, by przynieść na świat Jezusa. Maryja nie jest „Matką Bożą”, Bóg nie miał matki. Była matką Jezusa Chrystusa na Ziemi. Jezus nie miał ziemskiego ojca, ale był poczęty przez Ducha Świętego. Maryja była dobrą, godną szacunku osobą, ale również grzeszną.

7. Prawdziwi czciciele Mego Różańca nie umrą bez Sakramentów Świętych.

Poniżej znajdują się wersety cytowane aby podeprzeć Rzymskokatolicką wiarę w sakramenty:

Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. – 2 Tymoteusza 1:6

Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. – Jana 3:5

Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. – Tytusa 3:5

Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo – Efezjan 5:26

Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. – Jana 20:23

A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. – Jakuba 5:15

Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. – Dzieje Apostolskie 8:17

Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. – Jana 6:54 – 55

Koncepcja siedmiu sakramentów jako „przydzielających uświęcającą łaskę” jest całkowicie niebiblijna. Łaska jest otrzymywana na podstawie wiary, nie przez widoczne rytuały. Bycie liderem w kościele jest zaszczytną rzeczą, ale nie oznacza to, że mamy łaskę. Małżeństwo jest cudowna i błogosławioną rzeczą w życiu pary, ale nie jest to środek do okazywania nam Bożej łaski. Tak, wszyscy chrześcijanie powinni być ochrzczeni, ale chrzest nie jest natchniony łaską. Tak, wszyscy chrześcijanie powinni brać udział w Wieczerzy Pańskiej ale czyniąc to nie jest nam przyznawana uświęcająca łaska.

8. Chcę, aby odmawiający Mój Różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach Świętych.

Pokaż, gdzie jest tak w Biblii napisane. Swoją drogą, nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, gdzie ksiądz poleciłby studiowanie Biblii dla siebie. Biblia to największy wróg KRK.

9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które Mnie czciły modlitwą różańcową.

Nie ma czyśćca w Piśmie Św., człowiek, który zawierzył się Chrystusowi jest CAŁKOWICIE czysty, nie potrzebuje dodatkowego doczyszczania się. Chrystus przyjmuje na Siebie wszystkie nasze grzechy i karę za nie. Pewnie się zastanawiacie – dobrze, to można grzeszyć do woli, a i tak będziemy zbawieni. Nie, nowonarodzony chrześcijanin brzydzi się grzechem, i do pewnych rzeczy już nie wraca. A każdy grzech jest unicestwiony na krzyżu, a człowiek zakryty Bożą łaską. Bóg na sądzie będzie widział w nas Chrystusa, a nie nas jako ludzi, inaczej zostalibyśmy potępieni. Czy Bóg miałby Cię usprawiedliwić za twoje moralne starania? Ile to jeszcze nie jest za mało, aby stanąć przed Bogiem zupełnie czystym? Jaki jest kres zasług, by wejść do Królestwa Bożego? Usprawiedliwienie zmienia pozycję. Odrodzenie zmienia osobowość. Usprawiedliwienie rozprawia się z karą za grzech. Odrodzenie zaczyna się rozprawiać ze skażeniem – skutkiem grzechu. Obydwie te rzeczy następują w tym samym czasie.

10. Prawdziwi czciciele mego różańca uzyskają wielką chwałę w niebie.

11. O cokolwiek prosić przez różaniec będziesz, otrzymasz.

12. Rozszerzającym mój różaniec przyjdę z pomocą w każdej potrzebie.

Te trzy obietnice pani z Fatimy to kłamstwa nie wywodzące się z Biblii. Jezus rzekł, żeby modlić się w Jego Imieniu do Ojca, nic nie wspominał o Maryi. Czy te ludzkie doktryny były zaakceptowane przez Ojców Kościoła?

13. Uzyskałam u Syna Mojego, aby wpisani do Bractwa Mojego Różańca – mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.

14. Odmawiający Mój Różaniec są Moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna Mojego Jednorodzonego.

15. Nabożeństwo do Mego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do Nieba.

Nabożeństwo do różańca jest znakiem duchowej ślepoty i błędnej wiary. Ci, którzy mówią różaniec słuchają nauk ludzkich, nie Boskich.

Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane:Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji,I mówił do nich: Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. – Mk 7:6-9

Jeżeli chcesz być zbawiony, musisz się narodzić na nowo! To jedyna droga.

Ciekawe fakty o różańcu:

• Podczas różańca odmawia się 53 razy „Zdrowaś Maryjo”

• Każde „Zdrowaś Maryjo” – 42 słowa

• 42 x 54 = 2 226 słów zwracających się do Maryi w całym różańcu

• Odmawia się 6 razy „Ojcze nasz”

• 52 słowa x 6 = 312 słów zwracających się do Boga

• Odmawia się 6 razy „Chwała Ojcu”

• 19 słów x 6 = 144 słowa zwracające się do Boga

• 49 słów w modlitwie „Pod Twoją obronę”

Podsumowanie:

• 2275 słów zwracających się do Maryi vs 456 słów zwracających się do Boga w całym różańcu

• Brytyjskie czasopismo medyczne British Medical Journal, poinformowało w 2001 o wynikach badań przeprowadzonych przez włoski Uniwersytet w Pawii, w których stwierdzono, że modlitwa różańcowa i mantry mają pozytywne działanie psychologiczne i fizjologiczne na organizm człowieka.

• Istnieje różaniec luterański, który ma identyczny układ jak tradycyjny katolicki różaniec z tą jednak różnicą, że zamiast Zdrowaś odmawia się Modlitwę Jezusową: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem.

Całą podstawą teorii, która mówi o proszeniu Maryi o modlitwę za nas jest fakt, iż jest ona droga i cenna dla Boga. Często robi się z Boga srogiego, mściwego ojca, a z Maryi miłościwą i dobroduszną matkę. Co oczywiście jest nieprawdą, a tylko oddala od źródła – naszego Króla.

Na podstawie: http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Roman%20Catholicism/rosary_is_blasphemy.htm

Opracował: Girion

Reklamy

16 thoughts on “Obalenie 15-tu obietnic „Matki Bożej” dla odmawiających różaniec

 1. adam pisze:

  Ale to nie zmienia faktu że Maryja była Matka Isusa i jeśli Modlić się do Niej to jako do Matki Isusa syna Boga Ojca, Prawd jest kilka wygodna i nie wygodna, a prawdziwa prawda nigdy nie będzie powiedziana. A Bóg stworzył Nas na podobieństwo swoje i tez Miał prawo jak My się mylić Mówiąc niektóre slowa, a skąd Pewność że cała biblia nie została sfalszowana, spekulować zawsze Można w jakich językach była pisana Biblia z greki na hebrajski i armenski a może ja To napisałem wymyśliłem poto bo ludzia lepiej jest wierzyć w kogos że jeszcze ktoś nam pomaga nad nami czuwa niż żyć z myślą ze jesteśmy na świecie sami, i wysłałem to do dalekich Sumerow w przeszłośc wyhikulem czasu…. A ludzka wyobraźnia i fale magnetyczne ich mózgu same już resztę stworzyło do tego stopnia ze ruszyła machinatworzenia świata na nasz obraz

  Polubienie

  • GC pisze:

   Maria, matka Jezusa umarła. A umarli nic nie mogą pomóc, bo śpią. Więc skoro nie są świadomi, to modły do nich są daremne. Poczytaj w Biblii jest sporo na temat stanu ludzi po śmierci. I niech Cię Bóg Stworzyciel oświeci w poszukiwaniu Prawdy.

   Polubione przez 1 osoba

  • Józef z Bergamotu pisze:

   Więc Jezus Chrystus wygłosił na krzyżu herezję. W Starym Testamencie jest sporo napisane o stanie ludzi po śmierci – jest to sen. A Chrystus sobie, jeszcze w obliczu własnego zgonu wmawia Łotrowi, że jeszcze dziś będzie z Nim w Raju! No w Raju to na pewno się nie śpi. Podobnie Eliasz i Henoch żywcem do Nieba wzięci pewnie zostali uśpieni, ciekawe… Całe szczeście, sytuacja ludzi na ziemi oraz po śmierci zmieniła się diametralnie po Odkupieniu, a starotestamentowe opisy nie są aktualne. Zresztą jeśli ktoś posługuje się szatańską zasadą „sola scriptura” nigdy tego nie pojmie. Z wszelkiej maści odszczepieńcami od Wiary Świętej jest tak jak w tej historii: „Żydzi usiłowali odebrać współbraciom ciało sw. Polikarpa, żeby nie zaczęli go czcić zamiast Ukrzyżowanego – mówią jego akta; nie wiedzieli – czytamy dalej – że my nigdy nie możemy opuścić Chrystusa…Zabrawszy jego kości, które były cenniejsze niż drogie kamienie i czystsze nad złoto, złożyliśmy je w odpowiednim miejscu i kiedy zbierzemy się tam razem, skoro tylko będziemy mogli, Pan dozwoli nam obchodzić z radością i weselem dzień jego męczeństwa jako urodziny dla nieba.” Nikt z chrześcijan w okresie gdy żyli jeszcze świadkowie życia Pana Jezusa nie wierzył w bzdury o śnie w zaświatach.

   Polubienie

  • girion23 pisze:

   Panie Józefie!

   Wiemy, że po śmierci jest sen. Z wielu cytatów z Biblii. Żaden Eliasz nie został wzięty do nieba.

   Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? (13) A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, (14) i jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, (15) aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. J 3:12-15

   Na logikę, wierni słudzy Boga ze starego testamentu, tj. Mojżesz, Abraham, Eliasz, Noe, i inni. Oni nie wstąpili do niebios, tylko „śpią”. Więc czemu Bóg miałby robić wyjątek dla Maryi i milionów „świętych”? Przecież Stare Przymierze dalej obowiązuje, i Jezus nie przyszedł go obalać, zmieniać. Więc kto wpadł na taki pomysł, żeby modlić się do Maryi? Te modlitwy nie idą „na próżno”, one się nie rozpływają, tylko każda modlitwa, która nie idzie do Boga, trafia do szatana!

   Odnośnie Eliasza i Henocha – Henoch został zabrany przez Boga w inne miejsce, by nie „widział śmierci”, tj. nie został zabity. Nie wiemy dokładnie, ale powyższy fragment Jana mówi, że nikt nie wstąpił do nieba! Bóg przenosi w inne miejsca dane osoby (zobacz: 2 Kings 2:11; Acts 8:39).

   Biblia wiele mówi o tym, co po śmierci, tylko trzeba chcieć to widzieć.

   Łotr nie został zabrany do raju! Typowa katolicka manipulacja Biblią. Jest tam użyty idiom, który tylko w jednym miejscu został przestawiony przecinek! Tylko w tym miejscu! Idiom mówi: Powiadam ci dziś. To uroczyste oświadczenie, powiadomienie. Całość brzmi: Powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju! Obiecał mu, że po sądzie ostatecznym będzie z nim w raju!

   Podaję Ci przykład tego samego idiomu z prawidłowo użytym przecinkiem:
   Act 20:26 bg „(26) Przetoż oświadczam się wam dnia dzisiejszego, żem ja jest czysty od krwi wszystkich.”

   I???

   Tylko jeden przecinek, a umożliwił katolikom kult świętych, Maryi, i innych sprzecznych, pogańskich zwyczajów!

   Wolę być odszczepieńcem, i żyć, jak Chrystus przykazał, nie manipulując przykazaniami i Biblią. Sola scriptura broni nas (jeszcze) przed jakąkolwiek herezją.

   Polubienie

 2. […] Czytaj cały artykuł na blogu Uderzwfałsz.wordpress.com […]

  Polubienie

 3. […] Niedzieli Miłosierdzia. Brzmi podobnie do obietnicy „Maryi”, a mianowicie: Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec – nie zginie. Nie pozostaje mi nic innego, jak przytoczyć znany fragment: Tak bowiem Bóg umiłował świat, […]

  Polubienie

 4. katolik pisze:

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Niepokalana Niebieska Pani.

  Modlitwa różańcowa nie jest mantrą tylko hymnem uwielbienia Niepokalanej – to nie podlega żadnej polemice. Jest Ona Mądrością Przedwieczną, zrodzoną nim świat powstał. Jest współtwórczynią świata i współodkupicielką – Niepokalana nie jest stworzeniem tylko zrodzoną z Pana Boga Ojca

  ========================

  Tak, Kowalska Faustyna to fałsz na fałszu i fałszem podszyty.
  – Dzienniczek napisał ks Sopoćko wiele lat po jej śmierci krótko przed swoją śmiercią.
  – Faustyna miała ledwo ukończoną 3 letnią przedwojenną szkołę powszechną, do której z powodu pomocy matce i pracy zarobkowej – chodziła w kratkę – dzienniczek jest napisany na poziomie akademickim.
  – koronka jest bardzo zubożoną i okrojoną teologicznie modlitwą anioła z Fatimy – łatwo sprawdzić, widocznie Kowalska nie do końca wszystko zapamiętała. Trzeba mieć na uwadze fakt, że ona była w zakonie miłosierdzia.
  – istnieje już inna koronka do miłosierdzia znana w Polsce oto ona: Prawie wszystkie osoby mówiące o Koronce do Miłosierdzia Bożego mają na myśli tę, która pochodzi od s. Faustyny Kowalskiej. Nie wiedzą one, że nazwa jest „zapożyczona” od wcześniejszej wersji, która posiada kościelne imprimatur. Dla użytku wiernych podajemy oryginalną, zatwierdzoną przez Kościół koronkę, z „Nowego Brewiarzyka Tercjarskiego:
  http://glostradycji.blogspot.com/2012/08/koronka-do-miosierdzia-bozego-ks-rafa.html

  „-Ojcze nasz, Zdrowaś Marjo, Chwała Ojcu.

  Modlitwa.
  O Serce Jezusa, nie mieć miłosierdzia nad nędznymi grzesznikami, jest to rzecz niemożliwa dla Ciebie. Przeto Cię błagamy, zmiłuj się nad nami, użycz nam łask wszelkich, o które Cię prosimy, przez Niepokalane i bolejące Serce Marji, Matki Twojej, Matki naszej, której nigdy nic odmówić nie możesz.

  10 razy: O mój Jezu miłosierdzia.

  Modlitwa wraz z westchnieniem powtarza się pięć razy, na końcu dodaje się Ojcze nasz i Zdrowaś Marjo.”

  Za: Nowy Brewiarzyk Tercjarski, ułożony przez O.L.K., wydanie trzynaste, Kraków 1928
  Imprimatur: Kraków 28.III.1894, kard. A. Dunajewski, Reimprmiatur: Kraków 26.IV.1928, bp Adam Stefan Sapieha

  – dzienniczek Faustyny był na indeksie książek zakazanych z uwagi na mnóstwo herezji teologicznych i głupotę nieuctwa w znajomości Pisma Sw: Papież Jan XXIII, zeszyt siostry Faustyny wpisał na index ksiąg zakazanych.,, W marcu 1959 r. Stolica Apostolska wydała notę zabraniającą szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez Siostrę Faustynę (AAS, 6 marca 1959 r., s. 271). Oznaczało to zakaz publikowania Dzienniczka s. Faustyny. Mimo iż sześć lat później rozpoczęto w Krakowie proces beatyfikacyjny, zakaz cofnięto dopiero w 1978 r.[36].,,
  – obecny obraz rzekomego miłosierdzia jest ukradzionym wizerunkiem twarzy Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego – obrazu nie ludzką ręka uczynionego – wykonanego w technice 3 D. Wcześniejszy obraz jest przekłamaniem, ponieważ obraz na chuście jest ,,poszerzony,, o boki twarzy – prosty sposób sprawdzenia – wystarczy przyłożyć do naszej twarzy chustę od ucha do ucha i rozłożyć – twarz poszerzy się o dwukrotnie o owal boków twarzy w formie płaskiej.
  Tego obrazu nie namalował ani Hyła ani Kaźmierowski – ukradziono dzieło samego Pana Boga, natomiast Kowalska była najprawdopodobniej pod wrażeniem obrazu ECCE HOMO Chmielowskiego, pozostałe wpisy mają wiele wspólnego z pismami Małgorzaty Alacoque, która w tym czasie została uznana za święta i wydano w Krakowie jej pisma.
  Na uwagę zasługuje jeszcze jedna rzecz, mianowicie, komu Pan Bóg zadałby pracę przechodzącą jego możliwości i w jakim celu – by taka osobę ośmieszyć, upokorzyć??? czy to jest w naturze Pana Boga ? tak działa tylko Demon!!!
  tutaj ciekawe spostrzeżenia – http://glostradycji.blogspot.com/2014/03/kamstwo-boze-czyli-zjawy-faustyny.html
  – zjawy Kowalskiej to prawdopodobnie efekt kwasicy mózgu – byłą ona chora na gruźlicę płuc i przewodu pokarmowego, gdy chorobę w końcu rok przed śmiercią zdiagnozowaną – była za późno na leczenie, szokujące – ile osób ona zaraziła.
  – miłosierdzie było potrzebne JP2 do zakłamania Pisma Sw właśnie tego fragm. który cytujecie tutaj w odniesieniu do różańca – o miłości Pana Boga do człowieka wyrażającej się w ofierze wiecznej Pana Jezusa w Najświętszej Eucharystii i Mszy Św co przeczy nauce JP2 i Soboru Watykańskiego II opartego na deklaracji Nostra Aetate i wolności religijnej – czyli uznaniem wszystkich pogańskich wyznań i wierzeń z prawdziwe i tożsame z Prawda Objawioną. Deklaracja Nostra Aetate delegalizuje Kościół Katolicki. Właśnie miłosierdzie zakłamuje PRAWDĘ.
  – tylko kochając Pana Boga całym sercem, duszą i umysłem i TYLKO trwając w tej miłości ku Panu Bogu możemy kochać bliźniego jak siebie samego I ZACHOWAĆ PRZYKAZANIA. Miłosierdzie to ,, litość pana nad sługą,, zakłamanie miłości Pana Boga. Kolejne to nauka Pisma Sw , że poprzez łaskę jesteśmy zbawieni a ona jest zawarta w Sakramentach a nie miłosierne uczynki jak to uważa Faustyna. I wiele wiele innych przekłamań.
  – wracając do owej ,,koronki,, w Fatimie uczy jej dzieci anioł, tutaj sam Pan Jezus ???? środki komunikacji typu internet to jedna dobra rzecz, przynajmniej błędów się nie popełnia typu , kto co komu i kiedy.
  Fatima też jest błędem , nie sprawdziła się przepowiednia – to zachód niszczy kościół a nie komuna rosyjska lecz liberalizm zachodniej Europy.
  – Jeszcze ciekawy link http://wolna-polska.pl/wiadomosci/dwie-siostry-lucje-zdjecia-fakty-2015-01

  Polubienie

  • Girion pisze:

   Dziękuję za ciekawe linki. Pozdrawiam i przepraszam za opóźnienia.

   Polubienie

  • katolik pisze:

   Ja również dziękuję za prowadzenie interesującej strony. W miarę możliwości będę coś przesyłała. Ad siostry Łucji i jej sobowtóra jest jeszcze jedna ciekawa historia, mianowicie data jej śmierci, TUTAJ CIEKAWY LINK
   http://www.antyk.org.pl/sporwokolzdjec.html

   pozdrawiam – Barbara

   Polubienie

  • Girion pisze:

   Jak Pani znajdzie coś obalającego te różne pseudo-objawienia, czy to maryjne, czy inne, to proszę podawać linki. Z góry też przepraszam za opóźnienia w akceptowaniu komentarzy, bo mam ostatnio mało czasu, a każdy komentarz muszę czytać, bo kiedyś się zrobił straszny bajzel tutaj, doszło do kłótni, a nie mogę więcej dopuścić do takiej sytuacji.

   Polubienie

  • katolik pisze:

   Ok, rozumiem – pozdrawiam
   z Panem Bogiem

   Polubienie

  • Ela pisze:

   Bracie, dziekuje ci za ta wyczerpujaca odpowiedz. Jak zal mi tych, ktorym szatan wmawia bzdury…Z Panem Bogiem! 🙂 ❤

   Polubienie

  • Girion pisze:

   Ten brat został już zbanowany za chamskie odzywki i wyzywanie każdego od „szatańskich heretyków”, gdy mu brakowało argumentów…

   Polubienie

  • Ela pisze:

   Kochani, dzienniczek to nie fałsz! Co wy tu wypisujecie??? Matko Najdroższa!!!

   Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • 840,843 wyświetleń
%d blogerów lubi to: